Visa allt om T.J. Bildemontering Aktiebolag
Visa allt om T.J. Bildemontering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 2 655 2 380 2 268 2 466 2 407 2 491 1 827 2 191 2 649 2 376
Övrig omsättning 1 728 1 814 1 736 1 732 1 686 1 556 1 570 1 599 1 514 1 252
Rörelseresultat (EBIT) 413 363 354 545 99 287 226 405 488 -
Resultat efter finansnetto 612 561 515 660 678 230 164 343 413 -
Årets resultat 344 314 284 351 605 160 253 440 347 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 181 6 133 5 883 5 763 5 514 4 604 4 421 4 204 2 494 2 576
Omsättningstillgångar 892 683 1 086 931 732 1 186 922 792 2 557 3 195
Tillgångar 7 073 6 816 6 970 6 694 6 246 5 791 5 343 4 996 5 051 5 771
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 942 3 748 3 584 3 449 3 248 2 794 2 874 2 771 2 631 2 284
Obeskattade reserver 621 460 311 172 0 0 0 266 547 641
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 541 713 1 123 1 279 1 500 1 463 1 330 1 426 1 552 2 610
Kortfristiga skulder 1 969 1 895 1 951 1 793 1 498 1 534 1 139 534 321 237
Skulder och eget kapital 7 073 6 816 6 970 6 694 6 246 5 791 5 343 4 996 5 051 5 771
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 290 0 452 432 447 432 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 458 1 436 1 463 1 064 1 570 1 035 743 677 772 719
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 647 651 562 525 554 601 476 491 514 479
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 150 150 240 150 300 0
Omsättning 4 383 4 194 4 004 4 198 4 093 4 047 3 397 3 790 4 163 3 628
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 8 8 8 6 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 332 298 284 308 301 311 305 365 378 396
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 265 262 255 238 272 262 275 269 247 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 622 536 495 704 274 466 336 693 748 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,55% 4,94% -8,03% 2,45% -3,37% 36,34% -16,61% -17,29% 11,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,11% 9,33% 8,13% 10,85% 11,40% 4,97% 4,25% 8,69% 10,00% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,26% 26,72% 25,00% 29,44% 29,58% 11,56% 12,42% 19,81% 19,06% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,83% 65,59% 64,29% 62,65% 56,71% 62,59% 54,90% 65,45% 65,65% -
Rörelsekapital/omsättning -40,56% -50,92% -38,14% -34,96% -31,82% -13,97% -11,88% 11,78% 84,41% 124,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,58% 60,25% 54,90% 53,42% 52,00% 48,25% 53,79% 59,30% 59,89% 47,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,66% 30,24% 50,49% 46,68% 42,59% 70,66% 71,99% 129,21% 766,98% 1 308,86%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...