Visa allt om Värnamo - Forsheda Rör AB
Visa allt om Värnamo - Forsheda Rör AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 578 23 374 22 064 21 228 21 888 20 088 21 759 22 153 21 767 20 462
Övrig omsättning 75 62 14 166 2 50 - - 41 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 226 -509 455 439 885 490 -589 839 409 885
Resultat efter finansnetto 946 -725 210 159 554 150 -871 434 51 570
Årets resultat 809 -690 166 98 498 150 -693 246 65 356
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 647 4 926 4 295 4 448 4 459 4 601 4 801 4 906 5 100 5 117
Omsättningstillgångar 5 769 6 667 6 354 5 579 5 034 5 103 4 806 6 420 5 986 6 916
Tillgångar 10 416 11 593 10 649 10 027 9 493 9 703 9 607 11 327 11 087 12 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 580 771 1 461 1 295 1 197 699 574 1 267 1 021 956
Obeskattade reserver 89 0 35 46 40 0 0 177 94 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 355 3 949 2 797 3 261 3 340 3 536 3 795 3 723 5 051 5 031
Kortfristiga skulder 4 393 6 873 6 357 5 425 4 915 5 468 5 238 6 159 4 921 5 938
Skulder och eget kapital 10 416 11 593 10 649 10 027 9 493 9 703 9 607 11 327 11 087 12 033
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 665 665 665 649 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 142 6 300 5 637 5 547 5 269 4 564 4 722 4 472 3 990 3 459
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 204 1 788 1 813 1 804 1 811 1 796 1 870 2 011 1 923 1 675
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 653 23 436 22 078 21 394 21 890 20 138 21 759 22 153 21 808 20 462
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 20 17 17 16 17 19 17 16 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 266 1 169 1 298 1 249 1 368 1 182 1 145 1 303 1 360 1 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 450 414 451 445 448 423 388 423 419 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 533 -310 608 590 1 038 691 -394 1 086 702 1 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,71% 5,94% 3,94% -3,02% 8,96% -7,68% -1,78% 1,77% 6,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,78% -4,33% 4,29% 4,39% 9,35% 5,08% -6,05% 7,46% 3,73% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,62% -2,15% 2,07% 2,07% 4,06% 2,45% -2,67% 3,81% 1,90% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,77% 44,95% 46,88% 47,03% 47,13% 48,10% 41,64% 46,40% 42,25% 42,47%
Rörelsekapital/omsättning 5,18% -0,88% -0,01% 0,73% 0,54% -1,82% -1,99% 1,18% 4,89% 4,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,84% 6,65% 13,98% 13,25% 12,92% 7,20% 5,97% 12,31% 9,82% 8,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,08% 62,19% 67,97% 62,47% 64,27% 61,81% 55,42% 73,36% 78,13% 84,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...