Visa allt om Nidingen AB
Visa allt om Nidingen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 105 0 18 52 0 0 0 91 76
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 85 -17 1 -16 -8 -45 -84 78 0
Resultat efter finansnetto 318 -704 29 -1 386 207 51 86 30 632 134
Årets resultat 354 -754 20 -1 359 174 85 57 11 579 460
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 189 8 897 10 471 10 074 11 415 12 037 11 683 12 293 13 082 14 390
Omsättningstillgångar 1 881 1 272 534 940 1 235 632 1 093 433 1 164 340
Tillgångar 10 070 10 169 11 005 11 014 12 650 12 669 12 776 12 726 14 246 14 729
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 078 9 724 10 678 10 859 12 418 12 244 12 494 12 438 12 927 13 398
Obeskattade reserver 0 69 69 69 150 150 215 215 215 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 0 0 0 0 205 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 992 376 258 86 82 71 67 73 1 105 1 116
Skulder och eget kapital 10 070 10 169 11 005 11 014 12 650 12 669 12 776 12 726 14 246 14 729
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 700 5 000 200 200 0 0 0 500 1 000 0
Omsättning 33 105 0 18 52 0 0 0 91 76
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 85 -17 1 -16 -8 -45 -84 78 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,57% - -100,00% -65,38% - - - -100,00% 19,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,15% -6,93% - -12,57% 1,64% - - - 4,45% 0,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 960,61% -671,43% - -7 694,44% 398,08% - - - 696,70% 178,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% - - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 693,94% 853,33% - 4 744,44% 2 217,31% - - - 64,84% -1 021,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,43% 96,15% 97,52% 99,05% 99,04% 97,52% 99,03% 98,95% 91,83% 92,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,62% 338,30% 206,98% 1 093,02% 1 506,10% 890,14% 1 631,34% 593,15% 105,34% 30,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...