Visa allt om TAKSAK Aktiebolag
Visa allt om TAKSAK Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 299 93 122 173 543 137 44 776 3 687 5 408
Övrig omsättning - - 30 - - - - 475 - 4
Rörelseresultat (EBIT) 32 -49 8 83 428 58 -135 383 -385 455
Resultat efter finansnetto 32 -50 6 81 427 58 -137 381 -390 452
Årets resultat 24 28 4 63 271 58 -137 381 -390 325
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 47 47 81 195 289
Omsättningstillgångar 318 306 401 365 503 121 74 464 327 1 235
Tillgångar 318 306 401 365 503 168 121 545 522 1 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 259 231 227 304 33 -25 112 -269 1 082
Obeskattade reserver 0 5 0 0 87 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 0 5 7 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 41 165 132 112 135 146 433 792 442
Skulder och eget kapital 318 306 401 365 503 168 121 545 522 1 524
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 250 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 80 75 0 0 0 0 3 684 820
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 8 16 0 0 0 4 3 376 431
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 140 0 0 0 0 962
Omsättning 299 93 152 173 543 137 44 1 251 3 687 5 412
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - - - - 0 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 299 93 122 - - - - - 922 1 082
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 46 92 94 - - - - - 335 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 139 -49 8 83 428 58 -101 424 -291 549
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 221,51% -23,77% -29,48% -68,14% 296,35% - -94,33% -78,95% -31,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,06% -16,01% 2,00% 22,74% 85,09% 34,52% -111,57% 70,28% -73,18% 29,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,70% -52,69% 6,56% 47,98% 78,82% 42,34% -306,82% 49,36% -10,36% 8,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,87% 70,97% 77,87% 86,13% 95,58% 94,16% 31,82% 77,96% 40,95% 53,99%
Rörelsekapital/omsättning 96,66% 284,95% 193,44% 134,68% 72,01% -10,22% -163,64% 3,99% -12,61% 14,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,99% 85,92% 57,61% 62,19% 73,18% 19,64% -20,66% 20,55% -51,53% 71,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 096,55% 746,34% 243,03% 276,52% 449,11% 89,63% 50,68% 107,16% 34,22% 251,13%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...