Visa allt om Ortivus Aktiebolag
Visa allt om Ortivus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 72 619 69 366 36 105 60 710 45 748 47 726 105 039 83 113 162 408 199 776
Övrig omsättning 9 702 2 657 435 1 116 1 331 1 292 6 040 5 919 8 956 4 344
Rörelseresultat (EBIT) -5 537 1 668 -14 096 1 992 -38 178 -32 594 -17 618 -41 856 -53 911 -128 387
Resultat efter finansnetto -7 090 1 400 -14 011 2 175 -37 846 -32 625 -18 483 -43 833 -53 112 -127 784
Årets resultat -7 090 1 400 -14 043 2 220 -37 860 -32 672 -18 480 -68 946 -61 289 -149 186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 526 39 030 11 632 9 429 10 457 19 658 87 074 96 233 149 455 166 828
Omsättningstillgångar 22 521 43 775 25 148 43 763 40 576 63 850 77 056 85 044 103 992 167 069
Tillgångar 66 047 82 804 36 780 53 192 51 033 83 508 164 130 181 277 253 447 333 897
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 363 19 347 17 211 31 187 29 031 66 948 84 630 106 515 163 022 226 029
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 568 407 403 480 536 434 626 567 3 327 7 326
Långfristiga skulder 7 071 3 452 0 0 0 0 0 28 805 18 971 20 854
Kortfristiga skulder 46 045 59 598 19 166 21 525 21 466 16 126 78 874 45 390 68 127 79 688
Skulder och eget kapital 66 047 82 804 36 780 53 192 51 033 83 508 164 130 181 277 253 447 333 897
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 815 5 467 3 925 3 708 7 770 9 147 11 966 14 277 22 204 9 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - 576 766 91 143 976 1 226 1 745 466
Löner till övriga anställda 14 800 9 753 8 607 7 529 11 286 12 690 39 403 17 468 61 213 91 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 1 495
Sociala kostnader 6 676 5 614 5 257 5 206 8 595 12 095 19 428 - 22 541 24 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 82 321 72 023 36 540 61 826 47 079 49 018 111 079 89 032 171 364 204 120
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 25 25 23 26 30 95 98 157 172
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 343 2 775 1 444 2 640 1 760 1 591 1 106 848 1 034 1 161
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 848 833 712 715 1 064 1 131 745 324 675 726
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 687 3 578 -13 396 2 750 -23 359 -23 673 -7 985 -36 830 -45 711 -35 834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,69% 92,12% -40,53% 32,71% -4,14% -54,56% 26,38% -48,82% -18,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,37% 2,04% -38,07% 4,09% -73,81% -38,75% -9,98% -22,32% -20,19% -37,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,62% 2,43% -38,78% 3,59% -82,33% -67,80% -15,59% -48,67% -31,50% -62,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,00% 67,62% 54,36% 55,78% 46,40% 53,54% 74,49% 72,88% 65,71% 60,94%
Rörelsekapital/omsättning -32,39% -22,81% 16,57% 36,63% 41,77% 100,00% -1,73% 47,71% 22,08% 43,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,72% 23,36% 46,79% 58,63% 56,89% 80,17% 51,56% 58,76% 64,32% 67,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,41% 55,95% 99,68% 166,75% 146,09% 356,88% 85,56% 161,10% 134,01% 196,35%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 70 042 65 608 33 398 55 401 43 145 44 408 33 174 24 414 26 450 47 381
Övrig omsättning 9 702 2 657 435 1 116 1 492 1 912 5 411 4 091 10 220 6 963
Rörelseresultat (EBIT) -7 181 2 048 -14 377 258 -38 337 -28 943 -33 587 -28 213 -57 959 -57 760
Resultat efter finansnetto -4 417 1 900 -14 431 442 -38 005 -27 724 -30 563 -55 482 -59 191 -84 738
Årets resultat -4 417 1 900 -14 431 442 -38 005 -27 724 -30 563 -55 482 -59 191 -107 725
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 585 34 970 20 926 18 876 20 089 29 260 109 406 124 845 162 661 178 696
Omsättningstillgångar 20 520 43 584 21 496 39 765 38 353 62 121 42 490 49 173 66 954 120 054
Tillgångar 58 105 78 555 42 422 58 641 58 442 91 381 151 896 174 018 229 615 298 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 115 25 532 23 322 37 754 37 311 75 318 102 629 133 192 188 173 247 364
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 568 407 403 480 536 434 626 567 3 270 2 259
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 28 750 12 397 19 997
Kortfristiga skulder 36 422 52 617 18 697 20 408 20 595 15 629 48 641 11 509 25 775 29 130
Skulder och eget kapital 58 105 78 555 42 422 58 641 58 442 91 381 151 896 174 018 229 615 298 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 5 467 3 925 3 708 7 770 6 739 6 515 6 341 10 481 3 816
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 576 766 91 143 168 721 - 200
Löner till övriga anställda 15 179 7 426 6 952 6 798 10 508 11 770 12 239 9 767 11 463 19 848
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - 241
Sociala kostnader 2 261 3 411 5 584 4 883 8 512 9 113 9 308 6 236 13 223 13 163
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 744 68 265 33 833 56 517 44 637 46 320 38 585 28 505 36 670 54 344
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 21 22 21 24 27 32 27 37 39
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 045 3 124 1 518 2 638 1 798 1 645 1 037 904 715 1 215
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 758 776 748 733 1 116 1 023 877 828 950 944
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 125 2 891 -13 796 880 -23 584 -27 426 -26 142 -26 622 -30 636 -30 446
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,76% 96,44% -39,72% 28,41% -2,84% 33,86% 35,88% -7,70% -44,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,19% 2,63% -34,00% 0,76% -64,72% -30,05% -18,78% -30,14% -24,51% -27,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,96% 3,15% -43,18% 0,80% -87,67% -61,83% -85,97% -214,84% -212,78% -172,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,25% 61,42% 52,45% 54,62% 47,02% 51,83% 51,17% 51,38% 53,76% 48,28%
Rörelsekapital/omsättning -22,70% -13,77% 8,38% 34,94% 41,16% 104,69% -18,54% 154,27% 155,69% 191,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,34% 32,50% 54,98% 64,38% 63,84% 82,42% 67,57% 76,54% 81,95% 82,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,58% 67,49% 83,82% 157,98% 141,90% 358,30% 68,92% 328,61% 230,16% 390,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...