Visa allt om Tönnets Skogsavverkningar Aktiebolag
Visa allt om Tönnets Skogsavverkningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 465 7 819 7 782 7 873 6 273 4 268 4 258 5 061 5 734 5 217
Övrig omsättning 184 321 6 1 - 31 11 387 227 408
Rörelseresultat (EBIT) 131 306 106 -111 -21 -37 -633 128 -78 195
Resultat efter finansnetto 97 255 32 -211 -94 -62 -666 26 -102 151
Årets resultat 97 255 32 -211 -94 -62 -444 1 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 122 2 265 2 547 3 008 2 777 2 278 2 519 3 172 1 967 2 476
Omsättningstillgångar 1 368 1 274 1 287 986 1 324 484 555 1 042 617 972
Tillgångar 4 490 3 539 3 835 3 994 4 101 2 762 3 074 4 214 2 583 3 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 490 393 137 105 116 110 173 317 315 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 222 204 314
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 117 411 1 027 1 117 1 204 454 1 033 1 329 322 653
Kortfristiga skulder 2 882 2 735 2 670 2 772 2 781 2 198 1 869 2 346 1 742 2 167
Skulder och eget kapital 4 490 3 539 3 835 3 994 4 101 2 762 3 074 4 214 2 583 3 448
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 20 60 0 76
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 830 2 086 1 690 2 216 1 607 1 301 1 457 1 683 1 701 1 402
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 657 698 623 789 568 429 549 626 658 473
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 649 8 140 7 788 7 874 6 273 4 299 4 269 5 448 5 961 5 625
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 7 7 6 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 693 1 303 1 297 1 125 896 711 608 723 819 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 473 352 361 258 266 258 322 339 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 577 745 548 508 503 461 21 941 865 1 223
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,26% 0,48% -1,16% 25,51% 46,98% 0,23% -15,87% -11,74% 9,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,92% 8,65% 2,76% -2,78% -0,46% -1,30% -20,53% 3,11% -2,86% 5,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,55% 3,91% 1,36% -1,41% -0,30% -0,84% -14,82% 2,59% -1,29% 3,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,83% 94,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,59% 88,42% 81,06% 84,67%
Rörelsekapital/omsättning -17,89% -18,69% -17,77% -22,69% -23,23% -40,16% -30,86% -25,77% -19,62% -22,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,91% 11,10% 3,57% 2,63% 2,83% 3,98% 5,63% 11,32% 17,88% 15,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,92% 35,39% 33,67% 17,86% 41,21% 20,75% 28,25% 43,31% 33,98% 43,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...