Visa allt om Leif Thomsen Aktiebolag
Visa allt om Leif Thomsen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 154 2 102 2 428 2 085 2 461 2 448 1 704 1 705 1 977 2 146
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -119 409 210 -894 -216 -776 167 606 586
Resultat efter finansnetto 0 -94 793 250 -744 758 898 430 547 452
Årets resultat 0 4 593 184 69 415 559 277 333 251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 281 399 286 246 81 1 426 4 176 5 253 5 239
Omsättningstillgångar 4 189 4 077 3 932 3 398 2 912 4 003 3 304 2 282 695 369
Tillgångar 4 478 4 358 4 331 3 684 3 157 4 084 4 731 6 458 5 947 5 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 934 2 084 2 256 1 837 1 803 1 984 2 069 1 630 1 443 1 159
Obeskattade reserver 0 0 100 0 0 845 658 544 519 433
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 6 3 9 12 126 1 000 3 488 3 637 3 677
Kortfristiga skulder 2 541 2 267 1 973 1 838 1 341 1 129 1 004 796 349 339
Skulder och eget kapital 4 478 4 358 4 331 3 684 3 157 4 084 4 731 6 458 5 947 5 608
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 25 10 90 121 242 252 250 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 670 1 071 861 682 859 1 073 682 224 136 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 327 284 225 313 387 297 186 125 97
Utdelning till aktieägare 150 150 175 175 150 250 500 120 90 50
Omsättning 1 154 2 102 2 428 2 085 2 461 2 448 1 704 1 705 1 977 2 146
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 577 701 809 695 820 816 852 853 989 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 492 413 332 451 559 650 339 255 233
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 90 -37 500 273 -823 -157 -668 344 861 839
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,10% -13,43% 16,45% -15,28% 0,53% 43,66% -0,06% -13,76% -7,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,04% -2,16% 18,40% 6,81% -23,31% 22,60% 20,10% 10,45% 12,12% 11,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,17% -4,47% 32,83% 12,04% -29,91% 37,70% 55,81% 39,59% 36,47% 30,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,83% 83,44% 82,04% 71,61% 56,48% 78,27% 82,39% 79,12% 80,63% 75,91%
Rörelsekapital/omsättning 142,81% 86,11% 80,68% 74,82% 63,84% 117,40% 134,98% 87,16% 17,50% 1,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,19% 47,82% 53,89% 49,86% 57,11% 63,83% 53,98% 31,31% 30,55% 26,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,00% 171,55% 191,38% 176,61% 205,22% 354,56% 329,08% 286,68% 199,14% 108,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...