Visa allt om Mediart prod Aktiebolag
Visa allt om Mediart prod Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 48 370 262 258 386 634 1 489 1 195 916 389
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -118 177 22 -97 -11 -11 20 15 47 84
Resultat efter finansnetto -119 177 22 -97 -12 -15 18 8 42 80
Årets resultat -119 138 22 -97 -14 -11 13 5 30 57
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 5 6 7 11 6 7 8 4
Omsättningstillgångar 151 401 185 235 500 439 650 763 621 328
Tillgångar 154 404 190 241 508 450 655 770 629 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 227 89 67 114 129 165 152 147 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 177 101 174 393 321 490 617 481 214
Skulder och eget kapital 154 404 190 241 508 450 655 770 629 331
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 0 75 0 100 175 350 570 500 420 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 24 0 46 77 113 430 354 262 29
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 25 0 0 0
Omsättning 48 370 262 258 386 634 1 489 1 195 916 389
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 48 370 262 258 386 634 745 1 195 916 389
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 17 119 20 150 260 477 522 866 721 130
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -118 178 23 -96 -7 -8 21 16 48 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,03% 41,22% 1,55% -33,16% -39,12% -57,42% 24,60% 30,46% 135,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -76,62% 43,81% 11,58% -40,25% -1,97% -2,44% 3,21% 1,95% 7,47% 25,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -245,83% 47,84% 8,40% -37,60% -2,59% -1,74% 1,41% 1,26% 5,13% 21,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -70,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,83% 60,54% 32,06% 23,64% 27,72% 18,61% 10,75% 12,22% 15,28% 29,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,66% 56,19% 46,84% 27,80% 22,44% 28,67% 25,19% 19,74% 23,37% 35,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,37% 226,55% 183,17% 59,20% 88,55% 136,76% 132,65% 123,66% 129,11% 153,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...