Visa allt om Inforesurs i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Inforesurs i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 010 9 372 9 031 10 060 9 777 9 520 8 518 9 910 5 963 6 927
Övrig omsättning 752 153 265 267 95 105 815 1 193 53 -
Rörelseresultat (EBIT) 398 188 297 84 370 164 213 705 -568 -1 709
Resultat efter finansnetto 303 -2 146 -17 234 60 78 598 -554 -1 741
Årets resultat 119 -12 48 -17 155 19 19 594 -637 -1 256
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 196 222 254 258 169 129 880 38 142
Omsättningstillgångar 3 218 2 151 2 060 1 840 1 882 2 164 2 433 1 198 1 331 3 505
Tillgångar 3 383 2 347 2 281 2 093 2 140 2 333 2 561 2 078 1 369 3 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 281 293 245 261 207 201 197 -397 240
Obeskattade reserver 172 62 69 14 61 18 4 4 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 812 2 004 1 918 1 834 1 817 2 109 2 357 1 877 1 766 3 407
Skulder och eget kapital 3 383 2 347 2 281 2 093 2 140 2 333 2 561 2 078 1 369 3 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 335 437 424 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 4 673 1 462 1 386 1 421 1 326 885 1 108 1 432 1 321 1 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 519 501 558 558 431 396 446 619 481 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 762 9 525 9 296 10 327 9 872 9 625 9 333 11 103 6 016 6 927
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 5 5 5 5 5 5 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 858 1 874 1 806 2 012 1 955 1 904 1 704 1 652 1 193 2 309
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 424 418 434 393 362 414 442 435 602
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 419 232 340 127 413 212 389 831 -546 -1 673
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,15% 3,78% -10,23% 2,89% 2,70% 11,76% -14,05% 66,19% -13,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,09% 8,27% 13,81% 4,16% 17,34% 7,16% 8,32% 33,97% -40,39% -46,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,41% 2,07% 3,49% 0,86% 3,79% 1,75% 2,50% 7,12% -9,27% -24,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 44,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,38% 1,57% 1,57% 0,06% 0,66% 0,58% 0,89% -6,85% -7,29% 1,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,79% 14,03% 15,20% 12,20% 14,30% 9,44% 7,96% 9,62% -29,00% 6,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,69% 105,74% 105,53% 98,64% 101,60% 93,74% 94,99% 53,76% 67,10% 100,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...