Visa allt om Färingsö Ridskola-Altus Aktiebolag
Visa allt om Färingsö Ridskola-Altus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 078 3 076 2 794 2 475 2 729 2 606 2 282 2 386 2 218 2 120
Övrig omsättning 112 104 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -170 525 487 -311 68 2 -47 -80 -173 46
Resultat efter finansnetto -173 526 485 -314 64 -6 -49 -85 -177 37
Årets resultat -8 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 872 1 627 1 718 1 484 1 454 1 419 1 402 1 548 1 608 1 547
Omsättningstillgångar 826 1 186 664 263 514 378 321 406 307 393
Tillgångar 2 698 2 813 2 382 1 747 1 968 1 797 1 723 1 955 1 915 1 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 126 1 134 1 107 122 122 122 122 122 122 122
Obeskattade reserver 858 1 023 521 37 350 286 293 342 426 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 358 437 510 1 299 1 212 1 185 1 089 1 304 0 0
Kortfristiga skulder 356 219 243 290 283 204 219 187 1 366 1 214
Skulder och eget kapital 2 698 2 813 2 382 1 747 1 968 1 797 1 723 1 954 1 915 1 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 399 983 825 892 677 616 636 637 630 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 555 282 232 234 170 147 184 184 177 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 190 3 180 2 794 2 475 2 729 2 606 2 282 2 386 2 218 2 120
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 1 025 931 825 910 869 761 795 739 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 422 360 384 292 300 277 274 269 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -50 627 653 -109 213 135 130 83 -12 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,07% 10,09% 12,89% -9,31% 4,72% 14,20% -4,36% 7,57% 4,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,30% 18,66% 20,45% -17,74% 3,46% 0,11% -2,67% -4,04% -8,98% 2,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,52% 17,07% 17,43% -12,53% 2,49% 0,08% -2,02% -3,31% -7,75% 2,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,47% 98,44% 98,68% 98,26% 97,62% 98,85% 98,51% 98,95% 96,80% 96,93%
Rörelsekapital/omsättning 15,27% 31,44% 15,07% -1,09% 8,46% 6,68% 4,47% 9,18% -47,75% -38,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,54% 68,68% 63,53% 8,54% 19,31% 18,52% 19,61% 18,84% 22,39% 28,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,63% 525,57% 257,61% 67,93% 156,18% 146,57% 110,96% 181,28% 18,45% 27,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...