Visa allt om Arrow Skandinavien Aktiebolag
Visa allt om Arrow Skandinavien Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 122 25 173 19 841 19 384 21 261 23 039 24 956 29 581 27 509 27 229
Övrig omsättning - 60 - - - - 12 9 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 356 1 130 1 063 252 523 252 323 16 157 153
Resultat efter finansnetto 1 358 1 130 1 065 256 533 262 337 62 168 156
Årets resultat 776 652 616 138 389 252 178 36 113 104
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 74 16 23 32 46 31 64 85 114 35
Omsättningstillgångar 12 272 10 850 8 173 7 800 7 866 7 830 8 665 10 263 10 112 9 396
Tillgångar 12 347 10 865 8 196 7 832 7 912 7 862 8 729 10 347 10 226 9 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 269 5 494 4 841 4 226 4 088 3 698 3 607 3 429 3 392 3 280
Obeskattade reserver 974 624 336 66 0 0 89 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 104 4 748 3 018 3 541 3 824 4 163 5 034 6 918 6 833 6 152
Skulder och eget kapital 12 347 10 865 8 196 7 832 7 912 7 862 8 729 10 347 10 226 9 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 347 1 809 1 832 1 745 1 341 2 128 2 378 2 511 2 126 1 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 811 570 571 550 446 669 747 799 859 454
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 122 25 233 19 841 19 384 21 261 23 039 24 968 29 590 27 518 27 229
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 5 5 4 5 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 160 5 035 3 968 3 877 5 315 4 608 4 159 4 930 5 502 6 807
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 485 490 467 457 575 534 563 566 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 388 1 137 1 073 266 543 265 351 52 206 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,69% 26,87% 2,36% -8,83% -7,72% -7,68% -15,64% 7,53% 1,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,00% 10,40% 13,01% 3,28% 6,72% 3,33% 3,86% 0,60% 1,65% 1,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,66% 4,49% 5,37% 1,33% 2,50% 1,14% 1,35% 0,21% 0,61% 0,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,22% 33,05% 34,69% 34,15% 28,76% 29,71% 29,75% 31,26% 28,22% 24,59%
Rörelsekapital/omsättning 24,61% 24,24% 25,98% 21,97% 19,01% 15,92% 14,55% 11,31% 11,92% 11,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,93% 55,05% 62,26% 54,58% 51,67% 47,04% 42,07% 33,14% 33,17% 34,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,16% 112,99% 112,43% 92,63% 95,14% 93,18% 89,49% 66,05% 78,53% 78,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...