Visa allt om Nordic Restaurant Group AB
Visa allt om Nordic Restaurant Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 525 1 423 3 599 2 894 2 687 2 129 1 542 731 1 006 6 113
Övrig omsättning - 22 430 62 - - - 94 1 199 105
Rörelseresultat (EBIT) -12 889 -13 912 -11 577 -11 971 -8 025 -7 427 -7 700 -8 643 -5 240 -700
Resultat efter finansnetto -15 761 -18 194 -25 141 3 910 4 937 1 693 421 -5 216 0 -1 876
Årets resultat 799 -8 467 -14 261 2 650 4 937 1 693 421 -5 216 0 -1 781
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 250 49 700 44 381 44 267 44 222 33 367 33 453 33 740 34 081 34 510
Omsättningstillgångar 75 884 112 131 103 462 93 155 49 552 63 175 53 495 44 748 41 317 36 296
Tillgångar 173 134 161 831 147 843 137 422 93 775 96 541 86 947 78 488 75 398 70 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 499 699 4 167 13 429 14 309 9 372 7 679 7 258 12 474 9 924
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 202 116 253 104 533 86 244 45 479 47 605 55 337 56 325 52 126 49 843
Kortfristiga skulder 42 433 44 879 39 143 37 750 33 988 39 565 23 932 14 905 10 798 11 040
Skulder och eget kapital 173 134 161 831 147 843 137 422 93 775 96 541 86 947 78 488 75 398 70 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 2 287 2 285 2 041 1 740 1 315 1 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 946 6 445 5 721 4 851 1 366 1 238 1 433 922 990 1 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 402 3 516 3 088 2 875 2 033 1 808 1 510 1 128 891 891
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 525 1 445 4 029 2 956 2 687 2 129 1 542 825 2 205 6 218
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 14 11 8 7 7 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 153 102 327 362 384 304 193 104 144 1 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 984 741 835 1 017 855 799 659 596 494 561
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 889 -13 912 -11 571 -11 954 -7 966 -7 341 -7 413 -8 131 -4 744 -211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,17% -60,46% 24,36% 7,70% 26,21% 38,07% 110,94% -27,34% -83,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,96% -7,66% -9,04% 6,92% 9,60% 8,24% 7,23% -0,81% 3,89% -0,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -109,18% -871,54% -371,38% 328,68% 334,98% 373,70% 407,39% -86,46% 291,85% -1,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 193,51% 4 726,07% 1 787,14% 1 914,48% 579,23% 1 108,97% 1 917,19% 4 082,49% 3 033,70% 413,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,19% 0,43% 2,82% 9,77% 15,26% 9,71% 8,83% 9,25% 16,54% 14,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,83% 249,85% 264,32% 246,77% 145,79% 159,67% 223,53% 300,22% 382,64% 328,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...