Visa allt om Vingåkers Taxi Aktiebolag
Visa allt om Vingåkers Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 883 6 620 8 378 10 530 25 807 25 762 24 881 25 046 16 087 8 283
Övrig omsättning 184 424 219 206 38 36 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 627 732 990 -97 2 609 1 926 2 516 2 694 1 101 351
Resultat efter finansnetto 615 741 1 041 -12 2 656 1 892 2 401 2 370 903 329
Årets resultat 977 1 133 1 258 155 1 561 1 335 1 576 1 263 204 271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 204 1 898 1 240 1 981 2 447 3 805 5 413 6 845 7 066 1 500
Omsättningstillgångar 2 605 3 767 4 650 4 345 6 658 7 437 7 073 6 067 5 067 2 055
Tillgångar 3 809 5 666 5 891 6 326 9 105 11 242 12 486 12 912 12 132 3 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 259 1 783 1 850 2 092 2 937 3 376 3 040 2 464 1 701 1 497
Obeskattade reserver 709 1 359 2 079 2 659 2 887 2 353 2 310 2 056 1 446 831
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 279 583 0 0 0 339 1 620 3 513 4 946 0
Kortfristiga skulder 1 562 1 941 1 962 1 575 3 281 5 174 5 515 4 879 4 040 1 227
Skulder och eget kapital 3 809 5 666 5 891 6 326 9 105 11 242 12 486 12 912 12 132 3 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 098 1 080 1 112 727 769
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 103 3 001 3 710 4 280 10 900 10 372 10 276 9 749 5 942 2 973
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 243 1 190 1 528 2 903 4 655 4 954 4 486 4 704 2 793 1 552
Utdelning till aktieägare 1 000 1 500 1 200 1 500 1 000 2 000 1 000 1 000 500 0
Omsättning 7 067 7 044 8 597 10 736 25 845 25 798 24 881 25 046 16 087 8 283
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 15 17 42 46 46 43 29 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 529 509 559 619 614 560 541 582 555 592
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 322 325 398 358 347 327 345 313 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 321 1 346 1 626 904 5 081 4 328 4 824 5 087 3 284 1 076
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% -20,98% -20,44% -59,20% 0,17% 3,54% -0,66% 55,69% 94,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,51% 13,17% 17,67% -0,17% 29,40% 17,19% 20,19% 21,40% 9,08% 9,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,14% 11,27% 12,43% -0,10% 10,37% 7,50% 10,13% 11,03% 6,84% 4,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,15% 27,58% 32,08% 26,31% 13,09% 8,78% 6,26% 4,74% 6,38% 10,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,57% 50,18% 58,93% 64,05% 55,63% 45,46% 37,98% 30,55% 22,60% 58,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,77% 194,08% 237,00% 275,87% 202,93% 143,74% 128,25% 124,35% 125,42% 167,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...