Visa allt om Mosquit Invest AB
Visa allt om Mosquit Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 89 511 91 732 88 767 75 311 96 914 87 953 56 684 68 732 82 454 58 076
Övrig omsättning 361 843 630 270 865 815 - 27 337 607 153
Rörelseresultat (EBIT) 4 406 4 783 2 100 1 413 2 681 -844 -576 22 584 -568 2 434
Resultat efter finansnetto 2 937 5 108 3 168 1 895 -711 -2 823 345 18 362 375 2 770
Årets resultat 2 349 4 194 2 399 1 631 -930 -2 834 329 18 498 70 26 792
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 962 20 131 16 895 16 053 15 459 12 130 7 300 3 873 3 767 1 412
Omsättningstillgångar 29 438 34 266 31 030 27 694 28 243 39 929 36 943 56 310 38 013 31 319
Tillgångar 61 399 54 397 47 924 43 747 43 702 52 058 44 243 - 41 780 32 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 282 31 841 28 865 27 746 26 513 28 612 31 748 35 607 21 319 21 491
Minoritetsintressen 0 1 632 1 385 448 437 511 149 82 197 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 591 679
Långfristiga skulder 11 601 3 037 3 835 4 035 3 794 4 583 1 503 1 686 1 300 351
Kortfristiga skulder 15 518 17 888 13 840 11 518 12 958 18 352 10 844 22 908 18 372 10 123
Skulder och eget kapital 61 399 54 397 47 924 43 747 43 702 52 058 44 243 - 41 780 32 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 046 959 705 176 806 1 153 1 427 432 699 1 008
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 432 6 020 6 094 6 090 5 308 6 484 3 139 6 686 13 972 10 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 606 1 695 1 971 1 716 1 831 1 675 1 069 3 473 4 893 5 035
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 872 92 575 89 397 75 581 97 779 88 768 56 684 96 069 83 061 58 229
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 26 29 25 25 24 19 29 47 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 892 3 528 3 061 3 012 3 877 3 665 2 983 2 370 1 754 1 570
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 337 293 324 323 390 317 468 449 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 026 5 369 2 682 1 960 3 128 -561 -293 22 748 122 3 259
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,42% 3,34% 17,87% -22,29% 10,19% 55,16% -17,53% -16,64% 41,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,79% 10,53% 8,66% 6,12% 5,72% 0,77% 5,56% - 2,01% 9,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,97% 6,25% 4,67% 3,56% 2,58% 0,46% 4,34% 33,66% 1,02% 5,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,87% 22,10% 19,56% 22,10% 18,78% 18,68% 19,35% 23,20% 43,41% 56,64%
Rörelsekapital/omsättning 15,55% 17,85% 19,37% 21,48% 15,77% 24,53% 46,04% 48,60% 23,82% 36,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,83% 58,53% 60,23% 63,42% 60,67% 54,96% 71,76% - 51,03% 65,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,78% 149,25% 162,74% 164,77% 166,12% 185,81% 282,97% 206,52% 149,09% 239,48%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 320 139 361 302 1 119 486 119 25 126 60
Övrig omsättning 10 28 16 52 - 30 79 48 - -
Rörelseresultat (EBIT) -433 -483 -689 -823 -978 -1 241 -2 768 -2 087 -297 -5
Resultat efter finansnetto 937 2 835 -1 434 513 -1 687 -1 225 3 352 30 992 867 6 255
Årets resultat 787 2 776 -1 434 513 -1 687 -1 225 3 352 31 167 752 6 183
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 683 25 376 23 550 25 573 26 315 21 201 17 175 11 865 4 291 2 671
Omsättningstillgångar 2 529 5 063 4 785 5 379 4 589 13 041 18 376 23 743 3 104 3 939
Tillgångar 32 212 30 438 28 336 30 951 30 904 34 242 35 551 35 608 7 395 6 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 166 30 379 28 202 30 736 30 723 33 410 34 635 34 784 7 117 6 473
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 175 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 467 0 49 9 62 672 672 446 0 0
Kortfristiga skulder 579 59 84 206 119 160 244 378 103 24
Skulder och eget kapital 32 212 30 438 28 336 30 951 30 904 34 242 35 551 35 608 7 395 6 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 450 702 45 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 260 198 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 110 73 169 253 17 0
Utdelning till aktieägare 0 100 0 200 500 0 0 0 3 500 11
Omsättning 330 167 377 354 1 119 516 198 73 126 60
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 1 2 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 119 243 119 25 126 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 409 164 629 978 62 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -425 -455 -652 -805 -960 -1 193 -2 736 -2 067 -296 -5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 130,22% -61,50% 19,54% -73,01% 130,25% 308,40% 376,00% -80,16% 110,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,07% 9,99% -2,89% 2,59% -1,54% 3,25% 9,56% 95,03% 14,93% 94,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 309,38% 2 188,49% -226,59% 265,23% -42,63% 229,01% 2 855,46% 135 348,00% 876,19% 10 450,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 609,38% 3 600,00% 1 302,22% 1 712,91% 399,46% 2 650,41% 15 236,97% 93 460,00% 2 381,75% 6 525,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,65% 99,81% 99,53% 99,31% 99,41% 97,57% 97,42% 97,69% 97,94% 99,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 358,89% 8 581,36% 5 696,43% 2 611,17% 3 856,30% 8 150,62% 7 531,15% 6 281,22% 3 013,59% 16 412,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...