Visa allt om PC-GRUPPEN FACTOR Aktiebolag
Visa allt om PC-GRUPPEN FACTOR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 193 1 185 1 199 1 139 915 1 049 1 025 924 978 813
Övrig omsättning - - - - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 129 11 94 -85 21 17 0 95 62
Resultat efter finansnetto 163 103 -18 67 -110 6 -9 -22 63 28
Årets resultat 113 96 -18 67 -110 6 -9 -22 63 28
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 39 0 0 0 0 0 9 18 122
Omsättningstillgångar 294 281 280 292 125 138 157 174 226 144
Tillgångar 324 319 280 292 125 138 157 183 245 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 43 -53 -35 -102 8 1 10 32 -35
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 147 234 210 127 32 42 84 82 224
Kortfristiga skulder 167 129 98 117 100 99 114 88 130 78
Skulder och eget kapital 324 319 280 292 125 138 157 183 245 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 628 591 593 581 521 473 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 643 662 746 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 224 292 318 282 270 270 266 251 231 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 193 1 185 1 199 1 139 915 1 056 1 025 924 978 813
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 193 1 185 1 199 1 139 915 1 049 1 025 924 978 813
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 930 960 1 072 923 887 888 864 792 714 623
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 183 134 11 94 -85 21 26 9 104 87
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,68% -1,17% 5,27% 24,48% -12,77% 2,34% 10,93% -5,52% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,70% 40,44% 3,93% 32,19% -68,00% 15,22% 10,83% 0,00% 38,78% 23,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,59% 10,89% 0,92% 8,25% -9,29% 2,00% 1,66% 0,00% 9,71% 7,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,65% 12,83% 15,18% 15,36% 2,73% 3,72% 4,20% 9,31% 9,82% 8,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,15% 13,48% -18,93% -11,99% -81,60% 5,80% 0,64% 5,46% 13,06% -13,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,05% 217,83% 285,71% 249,57% 125,00% 139,39% 137,72% 197,73% 173,85% 184,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...