Visa allt om Wittenström Fastigheter AB
Visa allt om Wittenström Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 187 181 0 0 838 328 3 103 5 324 5 296 11 817
Övrig omsättning - - 281 583 - 292 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 3 33 210 292 -83 -228 375 62 396
Resultat efter finansnetto -2 -38 -16 139 206 -122 -229 380 63 400
Årets resultat -2 -38 -16 139 206 -122 -229 274 46 289
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 486 2 615 2 736 2 865 2 973 2 828 0 1 4 8
Omsättningstillgångar 61 32 13 33 39 140 1 944 2 255 1 916 1 736
Tillgångar 2 547 2 647 2 749 2 899 3 011 2 968 1 944 2 256 1 920 1 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 695 1 697 1 736 1 752 1 613 1 407 1 555 1 784 1 511 1 465
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 528 636 760 760 925 1 255 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 323 314 254 387 473 307 359 472 410 279
Skulder och eget kapital 2 547 2 647 2 749 2 899 3 011 2 968 - 2 256 1 920 1 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - 108 286 274 247 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - 0 0 18 26 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - 37 89 129 111 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 187 181 281 583 838 620 3 103 5 324 5 296 11 817
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 328 3 103 5 324 5 296 5 909
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 148 387 439 399 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 154 124 162 317 399 -83 -227 378 65 412
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,31% - - -100,00% 155,49% -89,43% -41,72% 0,53% -55,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,98% 0,11% - - 9,70% -2,80% -11,63% 16,93% 3,44% 23,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,37% 1,66% - - 34,84% -25,30% -7,28% 7,18% 1,25% 3,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - - 100,00% -5,79% 8,25% 19,01% 10,01% 8,54%
Rörelsekapital/omsättning -140,11% -155,80% - - -51,79% -50,91% 51,08% 33,49% 28,44% 12,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,55% 64,11% 63,15% 60,43% 53,57% 47,41% 79,99% 79,08% 78,70% 84,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,89% 10,19% 5,12% 8,53% 8,25% 45,60% 460,45% 411,65% 397,80% 530,82%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...