Visa allt om Packningar & Plast B.L. AB
Visa allt om Packningar & Plast B.L. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 234 19 886 18 842 20 095 20 093 18 566 15 562 17 769 17 230 15 478
Övrig omsättning 200 122 66 67 89 60 63 32 5 63
Rörelseresultat (EBIT) 2 548 3 183 2 464 3 040 2 613 2 720 1 293 1 842 1 939 1 953
Resultat efter finansnetto 2 579 3 116 2 386 2 938 2 525 2 608 1 221 1 675 1 803 1 846
Årets resultat 1 715 2 085 1 646 1 897 1 575 1 650 800 1 005 938 1 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 650 3 818 4 035 4 295 5 021 5 493 5 893 6 252 5 975 6 301
Omsättningstillgångar 7 785 7 848 7 722 8 276 6 973 8 936 7 818 6 894 6 842 5 522
Tillgångar 11 436 11 666 11 757 12 571 11 994 14 429 13 711 13 146 12 817 11 823
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 572 4 458 3 872 3 226 2 829 5 954 5 104 4 304 3 799 3 112
Obeskattade reserver 4 826 4 459 4 042 3 783 3 447 3 100 2 759 2 643 2 403 1 935
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 820 1 584 2 704 2 824 2 944 3 564 3 694 3 814 4 467
Kortfristiga skulder 2 037 1 930 2 258 2 857 2 894 2 431 2 284 2 504 2 800 2 309
Skulder och eget kapital 11 436 11 666 11 757 12 571 11 994 14 429 13 711 13 146 12 817 11 823
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 037 1 972 2 107 2 090 1 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 4 832 4 513 4 358 4 286 4 834 2 008 1 933 2 190 2 134 1 837
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 2 405 2 064 1 913 1 592 1 802 1 527 1 478 1 583 1 572 1 294
Utdelning till aktieägare 2 500 1 600 1 500 1 000 1 500 1 000 800 0 500 250
Omsättning 20 434 20 008 18 908 20 162 20 182 18 626 15 625 17 801 17 235 15 541
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 12 12 12 11 11 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 556 1 530 1 570 1 675 1 674 1 688 1 415 1 367 1 325 1 290
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 509 522 492 553 504 487 451 443 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 813 3 444 2 742 3 466 3 042 3 180 1 781 2 351 2 408 2 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,75% 5,54% -6,24% 0,01% 8,22% 19,30% -12,42% 3,13% 11,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,69% 27,45% 21,28% 24,52% 22,16% 19,04% 9,86% 14,72% 15,56% 16,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,82% 16,10% 13,28% 15,34% 13,23% 14,80% 8,69% 10,89% 11,57% 12,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,35% 58,31% 57,44% 54,86% 56,73% 55,36% 56,05% 55,26% 55,69% 56,16%
Rörelsekapital/omsättning 28,41% 29,76% 29,00% 26,97% 20,30% 35,04% 35,56% 24,71% 23,46% 20,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,90% 68,03% 59,75% 47,84% 44,77% 57,10% 52,06% 47,22% 43,14% 38,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 308,20% 340,83% 288,88% 247,85% 192,05% 313,29% 286,78% 214,54% 187,71% 183,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...