Visa allt om Nyhléns Plåt Aktiebolag
Visa allt om Nyhléns Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 110 2 014 2 321 2 634 2 936 2 660 3 221 3 975 3 708 3 712
Övrig omsättning - - 21 - 206 - 95 89 - -
Rörelseresultat (EBIT) -510 395 123 146 232 1 440 691 701 398
Resultat efter finansnetto -498 402 126 140 223 -8 435 725 718 394
Årets resultat -363 265 387 74 159 111 281 463 370 341
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 5 10 102 201 275 371 331 107
Omsättningstillgångar 826 2 857 3 767 3 706 3 474 3 464 3 573 3 321 2 745 2 640
Tillgångar 826 2 857 3 772 3 717 3 576 3 665 3 849 3 692 3 075 2 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 773 2 636 3 371 2 984 2 910 2 751 2 716 2 435 1 972 1 602
Obeskattade reserver 0 135 75 449 414 414 582 534 458 256
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
Kortfristiga skulder 54 86 326 284 252 500 551 723 646 776
Skulder och eget kapital 826 2 857 3 772 3 717 3 576 3 665 3 849 3 692 3 075 2 747
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 422 420 387 404 400 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 117 609 931 107 773 660 814 803 691 764
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 86 224 363 402 451 411 464 409 365 401
Utdelning till aktieägare 0 1 800 0 0 0 0 76 0 0 0
Omsättning 110 2 014 2 342 2 634 3 142 2 660 3 316 4 064 3 708 3 712
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 0 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 37 671 580 - 734 665 805 994 927 742
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 69 256 309 - 400 361 400 427 400 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -510 400 128 237 331 102 536 836 760 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -94,54% -13,23% -11,88% -10,29% 10,38% -17,42% -18,97% 7,20% -0,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -59,69% 14,11% 3,34% 3,95% 6,49% 0,05% 11,51% 19,72% 23,54% 14,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -448,18% 20,01% 5,43% 5,58% 7,90% 0,08% 13,75% 18,31% 19,53% 10,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,00% 83,52% 75,36% 81,89% 74,08% 76,99% 78,55% 73,33% 75,40% 69,72%
Rörelsekapital/omsättning 701,82% 137,59% 148,26% 129,92% 109,74% 111,43% 93,82% 65,36% 56,61% 50,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,58% 95,95% 90,92% 89,18% 89,91% 83,39% 81,71% 76,37% 74,85% 65,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 444,44% 3 194,19% 1 114,42% 1 264,79% 1 325,79% 666,80% 629,22% 442,60% 408,67% 329,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...