Visa allt om SMP Parts Aktiebolag
Visa allt om SMP Parts Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 216 767 196 528 198 629 187 688 175 699 142 724 107 134 178 386 172 296 131 515
Övrig omsättning 1 026 12 543 70 10 130 112 8 128 339
Rörelseresultat (EBIT) 15 308 12 717 21 973 26 470 18 519 13 325 7 997 6 543 15 784 11 534
Resultat efter finansnetto 15 059 13 040 21 821 26 174 18 261 13 240 7 780 5 911 15 246 11 378
Årets resultat 6 207 8 856 14 263 15 985 10 859 7 718 4 447 2 993 8 248 6 034
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 893 7 255 10 298 6 532 9 025 4 633 5 018 7 747 5 696 7 401
Omsättningstillgångar 155 190 148 089 131 190 121 269 104 924 86 911 73 429 76 382 80 496 58 165
Tillgångar 162 083 155 344 141 488 127 801 113 948 91 545 78 447 84 129 86 192 65 567
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 724 100 099 91 300 77 384 61 418 50 569 42 893 38 477 35 478 27 225
Obeskattade reserver 29 272 28 886 27 317 23 975 19 615 16 270 13 627 11 976 10 390 6 702
Avsättningar (tkr) 1 042 1 042 542 512 418 227 175 238 523 514
Långfristiga skulder 35 524 1 360 4 685 9 882 3 083 7 380 17 711 16 302 14 209
Kortfristiga skulder 26 010 24 793 20 970 21 245 22 616 21 395 14 372 15 725 23 499 16 917
Skulder och eget kapital 162 083 155 344 141 488 127 801 113 948 91 545 78 447 84 129 86 192 65 567
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 678 678 633 637 707 550 453 440
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 33 811 33 083 25 355 24 001 21 616 17 634 14 715 24 301 20 650 16 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 118 11 492 9 584 8 843 7 881 6 275 5 512 8 723 8 071 6 279
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 217 793 196 540 199 172 187 758 175 709 142 854 107 246 178 394 172 424 131 854
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 103 92 83 89 84 57 55 98 82 69
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 105 2 136 2 393 2 109 2 092 2 504 1 948 1 820 2 101 1 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 488 439 384 367 440 389 349 366 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 996 16 451 25 580 29 791 21 818 16 155 10 950 9 878 18 237 13 666
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,30% -1,06% 5,83% 6,82% 23,10% 33,22% -39,94% 3,53% 31,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,02% 8,70% 15,57% 20,75% 16,41% 14,70% 10,47% 8,42% 18,78% 18,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,49% 6,88% 11,09% 14,13% 10,64% 9,43% 7,67% 3,97% 9,40% 9,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,49% 48,89% 49,08% 45,99% 45,33% 46,66% 46,01% 43,15% 42,37% 46,74%
Rörelsekapital/omsättning 59,59% 62,74% 55,49% 53,29% 46,85% 45,90% 55,12% 34,00% 33,08% 31,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,32% 78,94% 79,59% 74,38% 66,59% 68,34% 67,48% 55,99% 49,84% 48,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 395,97% 378,12% 362,21% 295,09% 248,02% 207,33% 244,97% 197,64% 176,67% 141,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...