Visa allt om Botåns Kraft AB
Visa allt om Botåns Kraft AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 761 556 552 258 151 347 633 205 2 406 4 882
Övrig omsättning 40 9 291 21 40 35 725 990 505 -
Rörelseresultat (EBIT) -130 -399 49 -860 -2 890 -6 745 -3 727 -5 172 -4 874 93
Resultat efter finansnetto -195 -2 431 -53 -963 -2 932 -6 836 -3 628 -6 616 31 786 184
Årets resultat -195 -660 -42 -919 -2 871 -6 819 -3 029 -6 506 31 702 445
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 622 13 813 16 145 16 501 16 292 18 282 26 291 26 481 21 393 16 493
Omsättningstillgångar 871 685 693 108 485 1 548 939 2 164 13 749 1 365
Tillgångar 14 493 14 498 16 838 16 609 16 778 19 830 27 230 28 645 35 142 17 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 539 12 984 13 744 13 746 14 543 17 245 23 961 26 989 33 495 1 793
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 503 614 10 088
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 150 743 945 1 147 1 350 1 553 1 755 0 0 0
Kortfristiga skulder 804 771 2 149 1 716 884 1 033 1 514 1 152 1 033 5 977
Skulder och eget kapital 14 493 14 498 16 838 16 609 16 778 19 830 27 230 28 645 35 142 17 859
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 652 1 175 2 629 1 736 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 132 133 36 235 729 0 15 18 18 18
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 83 82 52 463 262 239 407 894 599 21
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 801 565 843 279 191 382 1 358 1 195 2 911 4 882
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 761 556 552 258 151 347 633 205 2 406 4 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 218 218 90 351 994 891 1 596 3 542 2 354 40
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 -177 280 -705 -2 688 -6 552 -3 440 -4 861 -4 661 759
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,87% 0,72% 113,95% 70,86% -56,48% -45,18% 208,78% -91,48% -50,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,90% -14,94% 0,29% -5,14% -16,71% -33,87% -13,24% -17,44% 91,77% 1,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,08% -389,57% 8,88% -330,62% -1 856,95% -1 935,73% -569,67% -2 437,07% 1 340,44% 6,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,80% -15,47% -263,77% -623,26% -264,24% 148,41% -90,84% 493,66% 528,51% -94,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,52% 89,56% 81,62% 82,76% 86,68% 86,96% 87,99% 95,48% 96,57% 50,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,33% 88,85% 32,25% 6,29% 54,86% 149,85% 62,02% 187,85% 1 330,98% 22,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...