Visa allt om Teo-Kyl Sweden AB
Visa allt om Teo-Kyl Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 254 42 221 41 043 39 679 35 474 37 281 40 186 32 932 31 694 26 838
Övrig omsättning 321 594 35 151 159 2 39 18 33 40
Rörelseresultat (EBIT) 2 772 5 861 3 851 2 114 4 174 2 607 3 649 2 618 3 952 3 007
Resultat efter finansnetto 2 807 5 933 3 863 2 160 4 239 2 611 3 646 2 836 3 994 3 025
Årets resultat 3 388 4 629 2 985 1 123 2 960 1 427 1 971 1 564 2 849 2 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 141 3 379 3 500 3 654 3 797 3 852 3 771 487 344 343
Omsättningstillgångar 18 808 18 594 19 389 15 766 14 370 12 659 11 843 12 343 10 119 10 361
Tillgångar 21 949 21 973 22 889 19 420 18 167 16 511 15 614 12 830 10 463 10 704
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 108 12 720 10 091 9 138 9 598 6 751 5 965 5 128 4 727 3 878
Obeskattade reserver 1 240 2 794 2 831 2 851 2 312 2 277 1 637 698 55 57
Avsättningar (tkr) 573 624 656 656 568 300 300 238 170 170
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 028 5 835 9 311 6 775 5 689 7 183 7 712 6 766 5 511 6 599
Skulder och eget kapital 21 949 21 973 22 889 19 420 18 167 16 511 15 614 12 830 10 463 10 704
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 002 1 063 1 042 1 022 1 016 1 469 1 213 1 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 188 8 177 6 191 6 255 5 375 5 149 4 914 4 579 5 485 4 765
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 170 2 909 2 772 2 831 2 618 2 491 2 365 2 141 2 567 1 917
Utdelning till aktieägare 2 000 4 000 2 000 2 000 1 500 0 500 1 000 1 000 2 000
Omsättning 39 575 42 815 41 078 39 830 35 633 37 283 40 225 32 950 31 727 26 878
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 24 22 23 22 20 19 17 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 707 1 759 1 866 1 725 1 612 1 864 2 115 1 937 1 668 1 491
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 506 472 454 449 460 491 483 514 515 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 984 6 123 4 105 2 369 4 459 2 889 3 766 2 761 4 085 3 114
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,03% 2,87% 3,44% 11,85% -4,85% -7,23% 22,03% 3,91% 18,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,92% 27,00% 16,88% 11,12% 23,33% 15,82% 23,64% 22,17% 38,30% 28,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,22% 14,05% 9,41% 5,44% 11,95% 7,01% 9,18% 8,64% 12,64% 11,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,02% 38,95% 46,21% 41,52% 48,08% 43,52% 44,32% 45,29% 49,57% 49,88%
Rörelsekapital/omsättning 27,46% 30,22% 24,55% 22,66% 24,47% 14,69% 10,28% 16,93% 14,54% 14,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,57% 67,81% 53,73% 57,87% 62,21% 51,05% 45,93% 43,89% 45,56% 36,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,68% 292,00% 193,23% 217,21% 230,90% 156,81% 140,60% 170,28% 166,16% 142,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...