Visa allt om Dormer Pramet AB
Visa allt om Dormer Pramet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 295 267 288 195 278 231 331 048 371 426 351 527 243 188 384 947 379 098 340 633
Övrig omsättning 139 285 1 788 22 639 1 786 1 858 477 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 527 5 528 5 703 16 225 6 310 -8 050 -4 223 11 988 15 079 21 970
Resultat efter finansnetto 21 505 4 105 4 134 15 258 4 868 -10 055 -5 580 11 116 14 784 21 934
Årets resultat -27 269 834 3 197 14 105 10 211 -244 -576 11 935 25 133 20 270
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 602 42 943 46 521 44 277 48 044 56 020 55 256 49 221 52 897 54 377
Omsättningstillgångar 177 756 81 705 75 179 60 178 77 573 77 752 77 883 76 485 89 186 88 265
Tillgångar 210 358 124 648 121 700 104 455 125 617 133 772 133 138 125 706 142 083 142 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 368 14 637 13 803 15 268 16 284 16 645 16 885 17 462 15 607 15 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 4 053 13 169 22 979 28 559 33 388 53 381
Avsättningar (tkr) 96 734 2 012 2 582 1 146 133 0 0 250 1 136 663
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 105 256 107 999 105 316 88 041 105 147 103 958 93 273 79 435 91 952 73 284
Skulder och eget kapital 210 358 124 648 121 700 104 455 125 617 133 772 133 138 125 706 142 083 142 642
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 246 1 152 1 416 1 123 1 115 997 1 219 1 110 983 927
Varav tantiem till styrelse & VD 132 142 438 173 182 84 320 203 131 109
Löner till övriga anställda 45 478 48 828 50 278 56 997 64 982 62 338 56 883 56 804 55 322 51 085
Varav resultatlön till övriga anställda 1 607 3 250 420 4 290 4 550 4 900 0 1 470 4 375 3 384
Sociala kostnader 29 244 23 464 24 853 26 430 29 775 27 497 23 966 25 081 24 047 21 340
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 434 552 289 983 300 870 332 834 373 284 352 004 243 188 384 947 379 098 340 633
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 90 126 129 138 182 187 189 189 174 174
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 281 2 287 2 157 2 399 2 041 1 880 1 287 2 037 2 179 1 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 844 583 593 613 527 486 434 439 462 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 063 13 510 13 408 23 729 15 426 1 761 5 936 23 711 27 789 35 962
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,45% 3,58% -15,95% -10,87% 5,66% 44,55% -36,83% 1,54% 11,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,71% 4,46% 4,73% 15,58% 5,13% -6,00% -3,14% 9,89% 11,07% 15,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,63% 1,93% 2,07% 4,92% 1,74% -2,28% -1,72% 3,23% 4,15% 6,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -26,97% 15,57% 9,53% 15,68% 14,50% 10,99% 17,44% 16,45% 16,88% 18,76%
Rörelsekapital/omsättning 24,55% -9,12% -10,83% -8,42% -7,42% -7,45% -6,33% -0,77% -0,73% 4,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,98% 11,74% 11,34% 14,62% 15,34% 19,70% 25,40% 30,25% 27,90% 37,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,90% 50,04% 53,42% 39,00% 46,30% 42,79% 47,39% 48,61% 56,02% 67,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...