Visa allt om Selectus Aktiebolag
Visa allt om Selectus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 433 646 2 032 739 381 929 440 710 882 992
Övrig omsättning - 1 375 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 196 791 239 247 54 579 131 532 289 484
Resultat efter finansnetto 196 789 191 -280 -206 55 680 -1 127 -23 615
Årets resultat 176 1 252 163 -306 -219 -228 651 -1 369 -90 394
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 028 1 028 1 028 1 028 1 538 1 651 1 186 628 2 266 2 270
Omsättningstillgångar 923 1 023 2 314 331 238 578 482 325 381 503
Tillgångar 1 951 2 051 3 342 1 359 1 776 2 229 1 668 953 2 648 2 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 352 1 176 -76 -239 67 286 514 -137 633 723
Obeskattade reserver 0 0 462 485 536 536 378 386 255 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 355 700 0 125 750 726
Kortfristiga skulder 599 875 2 956 1 113 819 707 776 578 1 010 1 054
Skulder och eget kapital 1 951 2 051 3 342 1 359 1 776 2 229 1 668 953 2 648 2 774
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 22 112 0 0 121
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 22 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 50 0 0 0 0 0 214 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 18 0 0 21 50 0 85 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 433 2 021 2 032 739 381 929 440 710 882 992
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 032 - - 929 440 - 882 992
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 68 - - 42 162 - 300 166
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 196 791 239 247 54 579 131 532 292 487
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,97% -68,21% 174,97% 93,96% -58,99% 111,14% -38,03% -19,50% -11,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,10% 38,57% 7,15% 18,18% 3,04% 28,40% 41,31% 55,93% 11,06% 22,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 45,50% 122,45% 11,76% 33,42% 14,17% 68,14% 156,59% 75,07% 33,22% 62,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,99%
Rörelsekapital/omsättning 74,83% 22,91% -31,59% -105,82% -152,49% -13,89% -66,82% -35,63% -71,32% -55,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,30% 57,34% 8,51% 8,72% 26,02% 30,55% 47,52% 14,79% 30,84% 33,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,09% 116,91% 78,28% 29,74% 29,06% 81,75% 62,11% 56,23% 37,72% 47,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...