Visa allt om Sign Communication Sweden AB
Visa allt om Sign Communication Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 108 613 101 809 89 956 92 005 99 401 95 135 85 969 86 616 86 114 79 859
Övrig omsättning 1 224 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 145 1 503 -1 025 318 3 254 2 253 -893 3 780 1 807 1 208
Resultat efter finansnetto 26 1 187 -1 248 26 2 846 2 051 -1 393 3 198 1 224 638
Årets resultat 357 696 106 89 2 000 1 457 18 2 190 681 408
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 120 15 856 12 155 12 151 12 300 11 668 11 294 11 149 11 997 12 099
Omsättningstillgångar 38 085 29 438 25 805 25 089 24 435 30 567 27 613 25 120 24 891 22 141
Tillgångar 54 205 45 294 37 959 37 239 36 735 42 235 38 907 36 268 36 888 34 239
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 347 17 830 13 347 13 241 13 154 11 154 9 696 9 678 8 688 8 008
Obeskattade reserver 1 724 2 240 2 000 3 461 3 622 3 559 3 554 5 044 5 016 4 839
Avsättningar (tkr) 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 139 8 499 8 978 4 817 6 084 9 608 8 752 5 780 6 744 8 468
Kortfristiga skulder 23 849 16 725 13 634 15 720 13 876 17 915 16 904 15 766 16 440 12 925
Skulder och eget kapital 54 205 45 294 37 959 37 239 36 735 42 235 38 907 36 268 36 888 34 239
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 506 1 432 - 0 0 852 856 613 1 313 1 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 149 14 357 15 040 14 487 14 415 12 798 11 080 10 458 10 715 10 256
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 810 5 273 5 845 5 405 5 403 5 134 4 704 4 659 5 141 4 903
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 900 300
Omsättning 109 837 101 809 89 956 92 005 99 401 95 135 85 969 86 616 86 114 79 859
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 37 37 41 42 38 35 33 37 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 017 2 752 2 431 2 244 2 367 2 504 2 456 2 625 2 327 2 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 612 585 504 497 526 503 500 487 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 356 1 827 -705 594 3 534 2 551 -646 4 027 2 061 1 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,68% 13,18% -2,23% -7,44% 4,48% 10,66% -0,75% 0,58% 7,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,78% 3,47% -2,26% 1,51% 9,15% 5,98% -2,15% 10,56% 5,04% 3,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,39% 1,55% -0,95% 0,61% 3,38% 2,66% -0,97% 4,42% 2,16% 1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,51% 36,32% 38,46% 36,72% 37,18% 36,00% 31,25% 35,31% 34,14% 35,70%
Rörelsekapital/omsättning 13,11% 12,49% 13,53% 10,18% 10,62% 13,30% 12,46% 10,80% 9,81% 11,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,86% 43,22% 39,27% 42,41% 43,07% 32,62% 31,65% 36,70% 33,34% 33,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,61% 87,17% 82,79% 82,30% 81,50% 77,09% 68,98% 66,83% 64,51% 82,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...