Visa allt om Nya Johanssons Herrekipering i Munkedal Aktiebolag
Visa allt om Nya Johanssons Herrekipering i Munkedal Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 754 2 501 2 309 2 390 2 538 2 419 2 557 2 525 2 622 2 787
Övrig omsättning - - 7 - - 19 - - 35 1
Rörelseresultat (EBIT) -442 28 -30 -61 56 12 169 32 -1 5
Resultat efter finansnetto -454 -4 -60 -92 33 -8 138 -6 -25 -26
Årets resultat -454 -4 -60 -52 14 0 66 3 2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 10 11 18 26 36 48
Omsättningstillgångar 161 1 453 1 191 1 231 1 318 1 335 1 271 1 379 1 325 1 380
Tillgångar 161 1 453 1 191 1 231 1 328 1 346 1 289 1 405 1 362 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -147 307 312 372 425 411 411 344 342 359
Obeskattade reserver 0 0 0 0 40 32 45 0 14 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 299 649 402 421 429 460 520 594 431 377
Kortfristiga skulder 8 497 477 438 435 444 313 466 575 647
Skulder och eget kapital 161 1 453 1 191 1 231 1 328 1 346 1 289 1 405 1 362 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 228 237 215 205 205 207 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 85 559 431 203 243 164 168 144 193 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 225 207 212 200 174 172 161 183 177
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 754 2 501 2 316 2 390 2 538 2 438 2 557 2 525 2 657 2 788
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 377 1 251 1 155 1 195 1 269 1 210 1 279 1 263 1 311 1 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 57 393 322 322 340 277 274 255 271 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -442 28 -30 -56 62 18 177 42 583 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -69,85% 8,32% -3,39% -5,83% 4,92% -5,40% 1,27% -3,70% -5,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -274,53% 1,93% -2,52% -4,87% 4,29% 0,89% 13,11% 2,28% -0,07% 0,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -58,62% 1,12% -1,30% -2,51% 2,25% 0,50% 6,61% 1,27% -0,04% 0,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -33,82% 47,02% 47,60% 42,55% 47,95% 45,02% 48,53% 45,90% 41,99% 39,97%
Rörelsekapital/omsättning 20,29% 38,22% 30,92% 33,18% 34,79% 36,83% 37,47% 36,16% 28,60% 26,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -91,30% 21,13% 26,20% 30,22% 34,22% 32,29% 34,46% 24,48% 25,85% 27,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 012,50% 103,62% 15,51% 32,19% 29,66% 37,39% 32,27% 24,68% 28,70% 11,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...