Visa allt om SVANAB Kran & Specialtransport AB
Visa allt om SVANAB Kran & Specialtransport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 339 1 881 1 775 1 883 2 639 3 157 2 739 3 672 3 175 3 149
Övrig omsättning 1 554 49 11 9 699 - - 9 - 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 528 256 -121 -5 581 171 17 223 392 469
Resultat efter finansnetto 1 478 249 -125 -20 555 141 -39 74 238 346
Årets resultat 0 62 95 157 393 0 11 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 442 425 241 563 898 1 537 2 125 2 715 2 967 3 519
Omsättningstillgångar 1 454 1 142 1 001 1 151 1 553 898 656 733 964 677
Tillgångar 5 895 1 567 1 242 1 714 2 452 2 434 2 781 3 448 3 931 4 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 456 394 299 442 105 111 100 100 758
Obeskattade reserver 1 956 483 517 794 1 053 1 034 898 958 888 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 600 100 0 0 0 0 749 1 821 1 800 0
Kortfristiga skulder 884 528 331 621 956 1 295 1 022 569 1 143 3 438
Skulder och eget kapital 5 895 1 567 1 242 1 714 2 452 2 434 2 781 3 448 3 931 4 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 339 316 339 409 460 583 488 335
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 120 117 133 121 132 157 186 224 177 121
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 300 0 6 0 0 0
Omsättning 3 893 1 930 1 786 1 892 3 338 3 157 2 739 3 681 3 175 3 170
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 339 1 881 1 775 1 883 2 639 1 579 1 370 1 836 1 588 1 575
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 463 485 476 510 323 356 444 361 251
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 864 450 201 322 916 759 607 785 944 883
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,35% 5,97% -5,74% -28,65% -16,41% 15,26% -25,41% 15,65% 0,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,92% 16,40% -9,74% -0,29% 23,69% 7,03% 0,61% 6,53% 10,00% 11,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,33% 13,66% -6,82% -0,27% 22,02% 5,42% 0,62% 6,13% 12,38% 14,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 48,58% 56,63% 55,38%
Rörelsekapital/omsättning 24,37% 32,64% 37,75% 28,15% 22,62% -12,58% -13,36% 4,47% -5,64% -87,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,62% 53,14% 64,19% 51,59% 49,68% 35,62% 27,79% 22,90% 18,81% 18,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,48% 216,29% 302,42% 185,35% 162,45% 69,34% 64,19% 128,82% 84,34% 19,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...