Visa allt om Miljöplanering i Tumba Aktiebolag
Visa allt om Miljöplanering i Tumba Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 874 31 189 24 691 28 071 29 043 23 285 23 303 23 077 20 123 19 431
Övrig omsättning 885 738 414 362 1 363 284 765 242 436 193
Rörelseresultat (EBIT) 3 983 4 583 2 363 4 966 4 824 2 468 2 880 2 421 2 131 1 909
Resultat efter finansnetto 3 536 3 938 1 893 4 585 4 530 2 322 2 704 2 078 1 865 1 675
Årets resultat 2 755 24 3 728 3 556 3 543 2 802 2 487 1 509 1 315 837
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 729 17 907 16 829 15 930 16 223 13 149 13 075 14 361 12 752 13 037
Omsättningstillgångar 6 306 5 389 3 556 5 230 6 308 5 047 6 697 7 082 5 807 5 540
Tillgångar 26 035 23 297 20 385 21 161 22 532 18 196 19 772 21 443 18 560 18 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 278 523 4 199 4 051 3 995 3 212 2 897 1 918 1 725 1 246
Obeskattade reserver 6 471 6 471 2 571 5 571 5 989 6 225 7 725 8 428 8 523 8 494
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 107 10 344 4 943 7 366 9 532 5 697 6 324 8 321 5 825 6 346
Kortfristiga skulder 6 178 5 959 8 672 4 172 3 015 3 063 2 827 2 776 2 486 2 492
Skulder och eget kapital 26 035 23 297 20 385 21 161 22 532 18 196 19 772 21 443 18 560 18 578
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 647 512 450 425 630 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 245 8 792 7 789 8 186 7 971 6 651 5 964 5 776 5 682 5 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 007 3 020 2 820 2 789 3 011 2 516 2 044 2 386 2 418 1 930
Utdelning till aktieägare 2 700 0 3 700 3 580 3 500 2 800 2 487 1 508 1 316 836
Omsättning 32 759 31 927 25 105 28 433 30 406 23 569 24 068 23 319 20 559 19 624
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 24 22 25 25 23 21 21 21 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 386 1 300 1 122 1 123 1 162 1 012 1 110 1 099 958 1 023
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 515 517 482 439 465 421 403 409 416 394
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 219 8 590 5 536 7 939 7 665 5 172 5 599 5 290 4 738 4 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,20% 26,32% -12,04% -3,35% 24,73% -0,08% 0,98% 14,68% 3,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,34% 19,70% 11,60% 23,52% 21,48% 13,57% 14,58% 11,37% 11,89% 10,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,53% 14,72% 9,57% 17,73% 16,66% 10,60% 12,37% 10,57% 10,96% 9,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 21,08% 27,80% 24,97% 21,87% 19,32% 20,37% 18,30% 20,77%
Rörelsekapital/omsättning 0,40% -1,83% -20,72% 3,77% 11,34% 8,52% 16,61% 18,66% 16,50% 15,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,98% 23,91% 30,44% 38,55% 37,32% 42,87% 43,45% 37,24% 42,36% 39,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,07% 90,43% 41,01% 125,36% 209,22% 164,77% 236,89% 255,12% 233,59% 207,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...