Visa allt om Possio AB
Visa allt om Possio AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 669 9 311 8 492 4 238 9 085 10 843 10 267 14 864 10 334 9 134
Övrig omsättning 382 506 181 64 4 533 218 250 2 604 5 118 5 039
Rörelseresultat (EBIT) -3 272 -3 320 -2 776 -3 295 1 349 -9 159 -3 051 766 271 961
Resultat efter finansnetto -3 504 -3 553 -2 971 -3 912 741 -9 671 -3 449 365 227 688
Årets resultat -3 503 -3 553 -2 971 -3 912 741 -9 671 -3 449 365 227 688
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 501 365 366 753 1 146 1 491 1 743 1 649 838
Omsättningstillgångar 9 400 7 112 7 779 6 907 7 647 3 986 11 593 9 177 8 606 9 065
Tillgångar 9 732 7 613 8 144 7 274 8 400 5 132 13 084 10 920 10 255 9 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 363 -2 134 1 419 4 389 -557 -5 183 -2 012 1 436 1 071 844
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 825 7 414 4 154 1 833 1 833 2 604 7 945 3 677 4 930 2 854
Kortfristiga skulder 543 2 332 2 570 1 051 7 124 7 711 7 151 5 807 4 254 6 206
Skulder och eget kapital 9 732 7 613 8 144 7 274 8 400 5 132 13 084 10 920 10 255 9 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 10 10 10 10 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 523 3 270 2 893 1 935 2 178 2 242 2 157 2 260 2 177 885
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 978 1 180 929 929 1 056 1 039 994 1 029 810 385
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 051 9 817 8 673 4 302 13 618 11 061 10 517 17 468 15 452 14 173
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 5 5 5 5 5 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 334 1 330 1 213 848 1 817 2 169 2 053 2 973 1 722 2 284
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 444 649 569 597 661 673 659 689 522 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 103 -3 089 -2 579 -2 829 1 839 -8 642 -2 525 1 209 406 1 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -71,33% 9,64% 100,38% -53,35% -16,21% 5,61% -30,93% 43,84% 13,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -33,49% -43,61% -34,07% -45,30% 16,46% -178,45% -22,96% 7,67% 5,55% 10,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -122,11% -35,66% -32,68% -77,75% 15,22% -84,46% -29,26% 5,64% 5,51% 10,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,02% 62,16% 65,18% 29,26% 31,03% 22,22% 42,98% 47,59% 37,55% 30,60%
Rörelsekapital/omsättning 331,85% 51,34% 61,34% 138,18% 5,76% -34,35% 43,26% 22,67% 42,11% 31,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,28% -28,03% 17,42% 60,34% -6,63% -100,99% -15,38% 13,15% 10,44% 8,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 445,30% 293,61% 284,28% 602,95% 99,97% 39,85% 127,74% 130,20% 112,34% 77,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...