Visa allt om Marnäs Hästsport Aktiebolag
Visa allt om Marnäs Hästsport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 500 0 74 305 489 378 335 2 261 1 390 152
Övrig omsättning - - 125 - 7 48 152 230 24 47
Rörelseresultat (EBIT) -1 -36 42 -187 -113 -337 -370 1 141 770 -403
Resultat efter finansnetto -1 -37 40 -187 -29 -307 -372 1 138 778 -405
Årets resultat 0 0 40 -187 -29 -307 -41 633 778 -405
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 801 4 004 10 479 39 96 807 1 426 224 323
Omsättningstillgångar 2 8 1 880 753 1 339 1 337 1 141 1 844 2 414 1 581
Tillgångar 3 803 4 012 1 890 1 233 1 378 1 433 1 947 3 269 2 638 1 904
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 074 1 074 1 074 1 035 1 222 1 251 1 559 2 299 1 666 888
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 331 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 718 2 328 97 97 112 122 216 349 884 961
Kortfristiga skulder 11 610 719 101 44 60 173 290 88 55
Skulder och eget kapital 3 803 4 012 1 890 1 233 1 378 1 433 1 947 3 269 2 638 1 904
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 700 0 0
Omsättning 500 0 199 305 496 426 487 2 491 1 414 199
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 -36 42 -108 -68 -243 -270 1 274 869 -285
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -75,74% -37,63% 29,37% 12,84% -85,18% 62,66% 814,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,03% - 2,22% -15,09% -2,03% -21,21% -19,00% 34,93% 29,64% -21,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,20% - 56,76% -60,98% -5,73% -80,42% -110,45% 50,51% 56,26% -264,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,60% - -43,24% -27,21% -2,66% -28,57% -83,58% 80,27% 78,27% -72,37%
Rörelsekapital/omsättning -1,80% - 1 568,92% 213,77% 264,83% 337,83% 288,96% 68,73% 167,34% 1 003,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,24% 26,77% 56,83% 83,94% 88,68% 87,30% 80,07% 77,62% 63,15% 46,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,18% 1,31% 261,47% 745,54% 3 043,18% 2 228,33% 659,54% 628,62% 2 605,68% 2 654,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...