Visa allt om Unik Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om Unik Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 066 1 199 1 159 1 424 1 502 1 578 1 992 2 408 2 463 1 887
Övrig omsättning 3 - 68 - 27 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -25 208 16 -36 5 23 173 212 154
Resultat efter finansnetto -34 -25 208 16 -36 5 18 173 212 155
Årets resultat -13 -2 131 16 -36 -1 8 124 151 111
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 60 80 100 0 0 19 98 54 77
Omsättningstillgångar 490 521 523 359 357 398 396 532 671 661
Tillgångar 530 581 603 459 357 398 415 630 725 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 364 377 379 248 232 268 268 381 456 455
Obeskattade reserver 0 22 45 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 165 183 179 211 125 130 147 250 269 283
Skulder och eget kapital 530 581 603 459 357 398 415 630 725 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 375 0 - 800 890 960 820 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 449 485 0 776 828 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 256 259 123 244 260 251 280 398 398 329
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 200 150
Omsättning 1 069 1 199 1 227 1 424 1 529 1 578 1 992 2 408 2 463 1 887
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 066 1 199 1 159 712 751 789 996 1 204 1 232 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 778 817 574 546 585 575 642 734 658 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -16 -5 228 16 -36 24 41 189 235 173
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,09% 3,45% -18,61% -5,19% -4,82% -20,78% -17,28% -2,23% 30,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,23% -4,30% 34,49% 3,49% -10,08% 1,26% 5,54% 27,46% 29,24% 21,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,10% -2,09% 17,95% 1,12% -2,40% 0,32% 1,15% 7,18% 8,61% 8,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,15% 83,07% 86,80% 91,36% 87,68% 86,57% 81,12% 79,61% 77,83% 83,52%
Rörelsekapital/omsättning 30,49% 28,19% 29,68% 10,39% 15,45% 16,98% 12,50% 11,71% 16,32% 20,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,68% 67,84% 68,67% 54,03% 64,99% 67,34% 64,58% 60,48% 62,90% 61,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 284,24% 271,58% 275,98% 152,13% 285,60% 306,15% 269,39% 212,80% 249,44% 233,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...