Visa allt om JJC Städ & Fastighetsservice i Östersund AB
Visa allt om JJC Städ & Fastighetsservice i Östersund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 269 0 32 117 972 2 439 1 482 1 703 1 153 1 154
Övrig omsättning - - - 26 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 31 -28 -22 -58 -89 192 -9 325 30 120
Resultat efter finansnetto 30 -28 -23 -57 -84 193 -5 336 33 122
Årets resultat 30 -28 -23 -57 -84 140 46 183 22 88
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 0 0 0 3 8 18 28 28
Omsättningstillgångar 173 81 107 179 501 1 153 866 885 663 774
Tillgångar 201 81 107 179 501 1 156 874 904 692 802
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 50 50 73 210 644 603 657 494 537
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 31 57 106 291 512 270 166 198 265
Skulder och eget kapital 201 81 107 179 501 1 156 874 904 692 802
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 60 448 864 636 596 608 596
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 85 - 0 0 78 182 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 17 - 0 18 172 399 260 246 148 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 30 350 100 100 20 65
Omsättning 269 0 32 143 972 2 439 1 482 1 703 1 153 1 154
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 0 1 1 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 269 - - 117 972 813 741 852 577 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 102 - - 80 754 503 454 429 443 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 -28 -22 -58 -86 197 1 335 44 130
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -72,65% -87,96% -60,15% 64,57% -12,98% 47,70% -0,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,42% - -20,56% -31,84% -16,97% 16,70% -0,69% 37,17% 4,77% 15,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,52% - -68,75% -48,72% -8,74% 7,91% -0,40% 19,73% 2,86% 10,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,21% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 76,72% 79,80% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,43% - 156,25% 62,39% 21,60% 26,28% 40,22% 42,22% 40,33% 44,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,80% 61,73% 46,73% 40,78% 41,92% 55,71% 68,99% 79,05% 71,39% 66,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 230,67% 261,29% 187,72% 168,87% 172,16% 225,20% 320,74% 533,13% 333,84% 292,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...