Visa allt om Mikropausen i Sverige AB
Visa allt om Mikropausen i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 313 312 276 269 480 432 422 523 352 287
Övrig omsättning 1 - - - - 8 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 16 -18 -35 78 14 -75 35 14 100
Resultat efter finansnetto 9 9 -23 -45 68 5 -85 24 12 100
Årets resultat 9 9 -23 -26 34 5 -85 13 -3 100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 3 13 14 34 58 85 83 8
Omsättningstillgångar 227 213 233 266 331 324 347 284 299 167
Tillgångar 227 213 236 279 345 357 404 369 382 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 89 80 103 129 97 97 101 109 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 61 86 92 63 93 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 64 70 84 134 167 307 268 273 64
Skulder och eget kapital 227 213 236 279 345 357 404 369 382 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 80 115 41 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 30 92 68 40 5 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 14 9 29 21 13 44 61 48 44 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 314 312 276 269 480 440 422 523 352 287
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 313 312 276 269 480 432 422 523 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 57 67 149 141 153 188 235 123 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 19 -15 -25 97 36 -48 62 35 102
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,32% 13,04% 2,60% -43,96% 11,11% 2,37% -19,31% 48,58% 22,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,49% 7,51% -7,63% -12,54% 22,61% 3,92% -18,56% 9,49% 3,66% 57,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,43% 5,13% -6,52% -13,01% 16,25% 3,24% -17,77% 6,69% 3,98% 34,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,40% 99,36% 97,10% 95,54% 98,75% 100,00% 100,00% 98,85% 100,00% 98,95%
Rörelsekapital/omsättning 51,76% 47,76% 59,06% 67,66% 41,04% 36,34% 9,48% 3,06% 7,39% 35,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,17% 41,78% 33,90% 36,92% 41,45% 27,17% 24,01% 27,37% 28,53% 63,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,08% 323,44% 324,29% 309,52% 242,54% 194,01% 113,03% 105,97% 109,52% 260,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...