Visa allt om Askdata Aktiebolag
Visa allt om Askdata Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 693 821 1 078 1 257 1 595 1 510 1 386 1 375 0 591
Övrig omsättning - - - - - - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 140 9 31 219 209 161 -37 394 -6 9
Resultat efter finansnetto 176 9 35 281 221 221 11 373 17 15
Årets resultat 138 6 26 212 165 173 11 258 12 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 564 792 925 819 606 809 916 936 546 524
Omsättningstillgångar 383 351 495 839 1 128 1 056 792 442 115 350
Tillgångar 947 1 143 1 420 1 658 1 734 1 865 1 708 1 378 661 874
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 639 901 1 095 1 268 1 256 1 092 919 902 643 631
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 308 242 325 390 478 774 790 476 17 243
Skulder och eget kapital 947 1 143 1 420 1 658 1 734 1 865 1 708 1 378 661 874
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 415 550 740 720 960 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 42 171 226 226 302 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 200 200 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 693 821 1 078 1 257 1 595 1 510 1 386 1 375 7 591
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 347 411 539 629 798 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 235 370 493 479 638 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 140 9 31 224 214 166 -32 399 -6 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,59% -23,84% -14,24% -21,19% 5,63% 8,95% 0,80% - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,80% 1,14% 2,82% 16,95% 12,69% 11,85% 0,94% 29,75% - 2,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,69% 1,58% 3,71% 22,35% 13,79% 14,64% 1,15% 29,82% - 3,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 93,25% 69,70% 75,35% - 3,38%
Rörelsekapital/omsättning 10,82% 13,28% 15,77% 35,72% 40,75% 18,68% 0,14% -2,47% - 18,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,48% 78,83% 77,11% 76,48% 72,43% 58,55% 53,81% 65,46% 97,28% 72,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,35% 145,04% 152,31% 215,13% 235,98% 136,43% 100,25% 92,86% 676,47% 144,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...