Visa allt om Nyckellås i Märsta Aktiebolag
Visa allt om Nyckellås i Märsta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 7 393 6 705 6 262 4 678 5 032 4 975 4 136 5 257 5 008 4 535
Övrig omsättning - 141 35 14 - - - 82 40 62
Rörelseresultat (EBIT) 578 114 301 58 427 -95 27 109 212 -116
Resultat efter finansnetto 578 116 311 77 459 -77 35 2 365 292 -75
Årets resultat 350 5 235 37 282 0 101 2 221 175 34
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 427 415 424 362 519 640 873 907 455 531
Omsättningstillgångar 6 042 5 227 5 563 5 365 4 948 4 450 4 422 5 166 3 494 3 261
Tillgångar 6 469 5 641 5 986 5 727 5 467 5 089 5 295 6 073 3 948 3 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 596 4 346 4 541 4 331 4 419 4 237 4 337 5 111 2 991 2 845
Obeskattade reserver 571 444 335 327 303 228 312 413 269 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 302 852 1 110 1 069 745 624 647 549 689 748
Skulder och eget kapital 6 469 5 641 5 986 5 727 5 467 5 089 5 295 6 073 3 948 3 791
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 1 074 1 006 1 099 977 963
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 633 1 717 1 438 1 324 1 342 156 150 200 374 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 573 482 437 447 423 372 439 474 463
Utdelning till aktieägare 300 100 200 25 125 100 100 875 100 30
Omsättning 7 393 6 846 6 297 4 692 5 032 4 975 4 136 5 339 5 048 4 597
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 848 1 676 1 566 1 559 1 677 1 658 1 379 1 752 1 252 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 578 484 592 602 554 516 582 459 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 679 203 485 275 663 143 264 215 290 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,26% 7,07% 33,86% -7,03% 1,15% 20,29% -21,32% 4,97% 10,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,93% 2,06% 5,20% 1,33% 8,40% -1,49% 0,66% 38,93% 7,37% -1,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,82% 1,73% 4,97% 1,62% 9,12% -1,53% 0,85% 44,97% 5,81% -1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,02% 47,89% 50,77% 57,52% 62,78% 49,53% 61,51% 63,97% 39,82% 52,79%
Rörelsekapital/omsättning 64,11% 65,25% 71,11% 91,83% 83,53% 76,90% 91,27% 87,83% 56,01% 55,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,93% 83,18% 80,23% 79,83% 84,92% 86,56% 86,25% 89,06% 80,67% 78,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,41% 423,71% 364,68% 366,51% 488,72% 553,53% 505,56% 784,15% 330,62% 300,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...