Visa allt om Forslunds i Skellefteå AB
Visa allt om Forslunds i Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 212 805 170 304 183 213 170 624 180 737 163 768 140 966 157 747 171 022 163 324
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 817 580 1 075 -4 685 -752 794 1 494 -3 805 117 -129
Resultat efter finansnetto 4 683 1 752 1 918 -3 653 109 1 699 2 447 -3 157 1 261 1 569
Årets resultat 2 997 1 049 1 881 -1 575 140 822 495 1 666 871
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 023 3 096 3 436 4 157 4 546 5 289 5 204 5 870 5 380 5 339
Omsättningstillgångar 36 850 28 609 26 994 27 905 29 156 31 818 22 558 26 800 33 922 23 368
Tillgångar 39 873 31 705 30 430 32 062 33 702 37 107 27 763 32 670 39 302 28 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 215 10 218 9 169 7 288 8 863 8 723 7 901 7 406 7 755 10 289
Obeskattade reserver 1 516 445 22 0 1 649 1 746 1 484 0 2 822 2 504
Avsättningar (tkr) 177 239 259 262 301 150 140 162 10 19
Långfristiga skulder 3 294 3 893 5 790 6 670 6 316 8 391 9 651 10 896 10 448 6 658
Kortfristiga skulder 22 671 16 910 15 190 17 842 16 573 18 097 8 586 14 206 18 267 9 237
Skulder och eget kapital 39 873 31 705 30 430 32 062 33 702 37 107 27 763 32 670 39 302 28 707
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 670 659 655 634 613 597 597 752 771 750
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 16 154 15 360 15 484 15 837 15 291 15 161 14 631 14 221 13 826 13 520
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 6 486 5 794 5 999 6 720 1 403 6 078 6 067 6 096 1 130 5 956
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 0 0 0 0 0 0 350 3 200
Omsättning 212 805 170 304 183 213 170 624 180 737 163 768 140 966 157 747 171 022 163 324
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 47 47 50 48 50 50 50 48 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 528 3 623 3 898 3 412 3 765 3 275 2 819 3 155 3 563 3 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 494 465 474 470 471 438 426 424 438 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 310 1 338 2 067 -3 538 125 1 563 2 353 -2 748 1 127 914
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,96% -7,05% 7,38% -5,60% 10,36% 16,18% -10,64% -7,76% 4,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,42% 6,33% 7,85% -9,34% 2,09% 5,38% 9,87% -7,15% 4,35% 5,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,33% 1,18% 1,30% -1,75% 0,39% 1,22% 1,94% -1,48% 1,00% 1,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,62% 22,17% 21,17% 20,74% 20,34% 22,45% 25,26% 20,14% 20,09% 19,91%
Rörelsekapital/omsättning 6,66% 6,87% 6,44% 5,90% 6,96% 8,38% 9,91% 7,98% 9,15% 8,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,60% 33,32% 30,19% 22,73% 29,90% 26,98% 32,40% 22,67% 24,90% 42,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,72% 44,64% 50,74% 45,21% 35,72% 47,62% 92,24% 61,64% 69,98% 73,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...