verisure

Varumärke tillhör Securitas Direct Aktiebolag

Ansökningsnummer 200910026
Ansökningsdatum 2009-12-14
Registreringsnummer 409391
Registreringsdatum 2010-02-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-02-12
Typ Figurativt

verisure

Varor & Tjänster

Klass: 6

Metallgrindar och metalldörrar; kassaskåp; galler av metall; lås av metall; nyckeltuber av metall.

Klass: 9

Säkerhetssystem bestående av alarm, kontrollenheter, televisions-, video- och telefonenheter; passersystem; identitetskontrollenheter; kontrollenheter för automatiska dörrar och elslutsbleck, rök-, värme-, temperatur-, ljud-, optiska, vibrations-, stöld-, nöd-, trygghets-, och rörelsedetektorer/tryckknappar, manöverpaneler, manöverpulpeter, kontakter, elektromagnetiska lås; bandspelare (ljudregistrering); teletekniska, radiotekniska, fotografiska, videotekniska, akustiska och optiska apparater och instrument för övervaknings-, fjärrstyrnings-, fjärrmanövrerings-, fjärrmätnings-, informationsöverförings-, informationsinsamlings-, meddelande-, avlyssnings-, positionsangivnings-, förmedlings- och alarmeringsändamål; kontroll- och teletransmissionsapparater och instrument, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; livräddnings och undervisningsapparater och instrument; eldsläckningsapparatur; brandskyddsinstallationer; streckkods läsare; aktiva och passiva identitets- och informationsbärare (""smartcards"" och andra bärare), endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; elektroniska kortläsare och databärare (databehandlingsutrustning), endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; internkommunikationsapparater; akustiska och optiska larm; registrerad datormjukvara, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld.

Klass: 35

Uthyrning och tillhandahållande av annonsutrymme via hemsidor (Internet); annonsering via postorder, direktreklam; datoriserad registerhantering; sammanställning och inmatning av information i databaser och hemsidor; affärsinformation, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; telefonsvarartjänster; kundservicetjänster via telefon eller dator relaterat till larm, larmsystem, larmövervakning, inklusive användarstöd och helpdesktjänster.

Klass: 36

Monetära tjänster inkluderande debiterings- och kreditkortstjänster; finansieringstjänster, information och konsultation avseende försäkringar, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; tjänster avseende säkerhetsförvaring, deponering av värdesaker och konfidentiell information; leasing av fast och lös egendom.

Klass: 37

Installation, reparation och underhåll av inbrotts-, brand-, trygghets-, stöld-, överfalls, frys-, temperatur- och övervakningslarm; installation, reparation och underhåll av elektrisk utrustning, maskiner, kassaskåp och teleutrustning; underhåll av datorhårdvara, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; reparation av snickerier; rått- och skadedjursutrotning (ej för jordbruksändamål); fönsterputsning; städning; blomvattning; hemservicetjänster i form av städning och tvättning.

Klass: 38

Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk post; sändning av meddelanden; kommunikationer via mobiltelefon, dataterminaler och telefon; personsökningstjänster (radio-, telefon-, satellit- eller annan elektronisk kommunikation); tjänster för fastställande av position (radio-, telefon-, satellit- eller annan elektronisk kommunikation); satellitöverföring; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden; uthyrning av modem och annan telekommunikationsutrustning, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld.

Klass: 39

Magasinering; nyckelförvaring; hemservicetjänster i form av transporter.

Klass: 41

Informationstjänster avseende utbildningar; utbildningstjänster; klubbverksamhet; anordnande av tävlingar för utbildning och underhållning; uthyrning av videobandspelare och videokameror.

Klass: 42

Ingenjörstjänster; design, uppdatering och underhåll av datormjukvara och säkerhetssystem, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; design och uppdateringa av datorhårdvara, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; testning, analys och utvärdering av larm utrustning, larmprocesser och -metoder för certifieringssyfte, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; certifiering av tjänster och produkter som uppfyller föreskriven standard.

Klass: 45

Säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; skydds- och säkerhetsbevakning; uppdyrkning av lås; alarmcentralstjänster; larmövervakningstjänster, övervakningstjänster, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; mobila och stationära vakttjänster; informationstjänster avseende säkerhetsfrågor, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; konsultationer i säkerhetsfrågor, endast avseende inbrott, brand, överfall, fysiska skador och stöld; personliga livvakter; personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå individers behov; portvaktstjänster; bevakning av in och ut passering; uthyrning av kassaskåp, larm- och säkerhetsutrustning; juridiska tjänster.