Visa allt om Karby Däck och Fritid Aktiebolag
Visa allt om Karby Däck och Fritid Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 463 5 766 5 819 5 385 5 787 5 981 5 780 6 346 5 944 5 783
Övrig omsättning - - 3 - 2 - - - - 18
Rörelseresultat (EBIT) -35 -23 -83 84 325 18 82 331 64 234
Resultat efter finansnetto 20 19 -82 129 334 19 84 364 75 236
Årets resultat 14 12 2 88 183 28 52 79 66 85
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 71 108 75 61 87 42 38 56 48
Omsättningstillgångar 2 657 2 802 2 703 2 828 2 706 2 386 2 415 2 502 1 987 1 968
Tillgångar 2 732 2 872 2 811 2 902 2 767 2 472 2 457 2 540 2 043 2 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 433 1 418 1 406 1 405 1 317 1 134 1 105 1 054 974 908
Obeskattade reserver 159 162 164 252 247 165 187 176 138 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 141 1 292 1 241 1 246 1 203 1 174 1 164 1 311 930 907
Skulder och eget kapital 2 732 2 872 2 811 2 902 2 767 2 472 2 457 2 540 2 043 2 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 860 882 864 766 732 726 720 743 702 572
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 699 809 628 682 653 740 584 661 532 545
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 636 686 629 609 642 684 610 652 503 412
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 463 5 766 5 822 5 385 5 789 5 981 5 780 6 346 5 944 5 801
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 366 1 442 1 455 1 346 1 447 1 495 1 445 1 587 1 486 1 446
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 552 599 532 518 510 546 481 522 439 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 14 -44 110 351 41 104 349 84 253
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,25% -0,91% 8,06% -6,95% -3,24% 3,48% -8,92% 6,76% 2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,84% 0,80% -2,70% 4,48% 12,11% 0,85% 3,46% 14,33% 3,72% 11,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,42% 0,40% -1,31% 2,41% 5,79% 0,35% 1,47% 5,74% 1,28% 4,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,13% 57,56% 52,05% 57,72% 58,48% 52,38% 50,48% 50,14% 51,13% 47,78%
Rörelsekapital/omsättning 27,75% 26,19% 25,12% 29,38% 25,97% 20,26% 21,64% 18,77% 17,78% 18,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,99% 53,77% 54,57% 54,81% 54,18% 50,79% 50,58% 46,49% 52,54% 52,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,71% 180,96% 180,98% 178,89% 175,31% 158,35% 143,73% 129,60% 131,18% 128,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...