Visa allt om Johannedals Mekaniska Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Johannedals Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 392 4 763 5 098 5 179 6 164 5 978 6 076 6 994 6 471 6 692
Övrig omsättning 333 262 343 255 2 977 224 237 264 230 217
Rörelseresultat (EBIT) -111 72 51 -160 300 113 13 236 326 519
Resultat efter finansnetto -342 -209 -270 -379 294 113 17 245 309 519
Årets resultat -342 -209 -161 -6 155 56 36 164 207 265
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 273 7 601 7 928 8 186 3 242 507 526 543 538 103
Omsättningstillgångar 1 053 1 063 1 534 1 292 2 016 2 163 2 002 2 097 1 983 2 499
Tillgångar 8 327 8 663 9 463 9 478 5 258 2 670 2 529 2 640 2 521 2 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 653 994 1 203 1 364 1 370 1 215 1 159 1 195 1 103 1 097
Obeskattade reserver 0 0 0 109 484 406 374 413 410 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 383 6 393 6 773 6 707 1 536 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 292 1 275 1 487 1 298 1 867 1 048 995 1 031 1 009 1 105
Skulder och eget kapital 8 327 8 663 9 463 9 478 5 258 2 670 2 529 2 640 2 521 2 602
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 659 611 633 618 615 621 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 256 2 262 2 295 1 832 1 957 2 060 2 149 2 158 1 747 2 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 915 837 884 944 962 1 038 1 084 1 077 957 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 72 72 100
Omsättning 4 725 5 025 5 441 5 434 9 141 6 202 6 313 7 258 6 701 6 909
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 8 9 10 10 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 627 680 637 647 685 598 608 699 719 744
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 457 445 399 433 394 376 389 390 383 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 216 399 378 27 329 132 32 262 377 630
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,79% -6,57% -1,56% -15,98% 3,11% -1,61% -13,13% 8,08% -3,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,33% 0,83% 0,54% -1,66% 5,72% 4,23% 0,67% 9,32% 13,05% 20,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,53% 1,51% 1,00% -3,03% 4,88% 1,89% 0,28% 3,52% 5,08% 7,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,95% 84,63% 82,07% 84,07% 75,03% 81,33% 80,56% 75,99% 78,06% 74,76%
Rörelsekapital/omsättning -5,44% -4,45% 0,92% -0,12% 2,42% 18,65% 16,57% 15,24% 15,05% 20,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,84% 11,47% 12,71% 15,24% 32,84% 56,71% 56,73% 56,53% 55,46% 53,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,12% 46,51% 72,02% 65,95% 94,00% 181,49% 176,78% 179,53% 173,44% 204,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...