Visa allt om Atteviks Bil Aktiebolag
Visa allt om Atteviks Bil Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 119 461 1 834 538 1 668 117 1 705 927 1 797 461 1 368 925 1 130 648 1 252 654 1 267 568 1 226 806
Övrig omsättning - - - - - - - - 476 -
Rörelseresultat (EBIT) 63 141 56 693 34 619 52 651 59 548 51 642 15 559 306 22 829 29 251
Resultat efter finansnetto 63 575 53 024 48 252 64 837 71 094 60 876 21 764 91 26 282 31 979
Årets resultat 50 395 40 969 37 490 49 059 51 574 44 786 15 686 -233 18 559 22 665
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 437 543 367 267 215 365 213 160 127 661 127 285 131 091 144 230 139 303 141 099
Omsättningstillgångar 456 881 356 642 391 353 391 862 446 001 435 579 335 375 303 067 348 378 286 382
Tillgångar 894 424 723 909 606 718 605 022 573 662 562 864 466 466 447 297 487 681 427 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 375 103 337 358 331 390 307 385 270 214 229 640 187 854 172 790 178 668 166 109
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 26 353 25 704 25 103 29 457 26 520 25 823 28 224 30 553 32 664 33 104
Långfristiga skulder 250 936 185 099 61 750 61 750 76 750 76 750 76 750 102 843 76 072 51 750
Kortfristiga skulder 242 032 175 748 188 475 206 430 200 178 230 651 173 638 141 111 200 277 176 518
Skulder och eget kapital 894 424 723 909 606 718 605 022 573 662 562 864 466 466 447 297 487 681 427 481
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 3 657 3 823 3 385 3 216 3 086 2 991 3 126 3 675 3 336 3 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 160 281 143 554 133 529 128 352 117 354 104 847 100 984 106 103 102 315 95 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 67 868 61 116 55 288 52 092 48 680 43 102 44 603 45 065 45 745 40 665
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 119 461 1 834 538 1 668 117 1 705 927 1 797 461 1 368 925 1 130 648 1 252 654 1 268 044 1 226 806
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 407 344 331 325 304 280 277 297 299 294
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 208 5 333 5 040 5 249 5 913 4 889 4 082 4 218 4 239 4 173
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 606 581 565 556 539 537 521 506 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 081 78 740 55 825 66 727 72 581 64 486 29 397 13 480 35 617 41 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,53% 9,98% -2,22% -5,09% 31,30% 21,07% -9,74% -1,18% 3,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,58% 7,86% 8,35% 11,10% 12,86% 11,14% 5,13% 1,33% 6,06% 8,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,20% 3,10% 3,04% 3,94% 4,10% 4,58% 2,12% 0,47% 2,33% 2,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,96% 8,98% 8,17% 8,06% 8,62% 9,25% 7,57% 7,09% 8,53% 8,79%
Rörelsekapital/omsättning 10,14% 9,86% 12,16% 10,87% 13,68% 14,97% 14,30% 12,93% 11,68% 8,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,94% 46,60% 54,62% 50,81% 47,10% 40,80% 40,27% 38,63% 36,64% 38,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 77,29% 83,04% 87,83% 83,77% 102,48% 91,62% 101,00% 61,70% 58,78% 66,09%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 31 460 31 033 31 094 29 835 28 736 28 734 37 320 29 376 28 894 28 504
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 212 3 720 -3 894 3 181 -1 323 2 105 9 233 -9 151 -4 980 -681
Resultat efter finansnetto 5 851 3 325 -1 261 4 830 0 1 406 8 663 -5 123 -871 10 112
Årets resultat 40 634 22 040 16 226 14 428 17 013 14 172 9 307 1 058 6 724 10 018
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 976 112 533 116 129 116 537 113 324 119 741 118 875 174 171 168 786 171 572
Omsättningstillgångar 100 926 107 714 63 843 86 164 70 829 68 778 44 346 32 261 27 919 10 391
Tillgångar 234 902 220 247 179 972 202 701 184 153 188 519 163 221 206 432 196 705 181 963
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 495 84 511 97 471 94 730 92 867 86 854 75 682 112 472 117 059 116 335
Obeskattade reserver 2 407 3 304 3 886 10 388 3 379 3 301 10 571 14 645 19 615 20 013
Avsättningar (tkr) 2 330 2 614 2 778 3 439 4 121 4 312 4 514 6 749 7 430 8 145
Långfristiga skulder 101 750 101 750 61 750 61 750 61 750 61 750 61 750 64 818 35 854 31 750
Kortfristiga skulder 15 920 28 068 14 087 32 394 22 036 32 302 10 704 7 748 16 747 5 720
Skulder och eget kapital 234 902 220 247 179 972 202 701 184 153 188 519 163 221 206 432 196 705 181 963
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 689 2 542 2 322 2 055 1 995 1 948 1 811 1 856 1 764 940
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 499 5 270 4 986 4 628 4 384 4 232 4 199 4 561 4 312 4 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 4 593 4 509 4 752 4 183 3 827 3 631 3 618 3 620 3 126 2 408
Utdelning till aktieägare 14 500 12 650 10 000 12 000 13 000 11 000 3 000 0 6 000 6 000
Omsättning 31 460 31 033 31 094 29 835 28 736 28 734 37 320 29 376 28 894 28 504
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 11 11 11 11 11 12 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 622 2 821 2 827 2 712 2 612 2 612 3 393 2 448 2 223 2 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 065 1 120 1 096 988 928 892 875 836 708 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 259 8 715 881 7 491 2 870 6 168 16 107 -2 652 1 350 5 421
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,38% -0,20% 4,22% 3,82% 0,01% -23,01% 27,04% 1,67% 1,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,22% 3,26% 0,59% 3,52% 1,45% 1,62% 6,48% 0,30% 1,07% 6,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,54% 23,11% 3,42% 23,92% 9,28% 10,64% 28,35% 2,12% 7,26% 43,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 270,20% 256,65% 160,02% 180,22% 169,80% 126,94% 90,14% 83,45% 38,67% 16,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,69% 39,54% 55,84% 50,51% 51,78% 47,36% 51,14% 59,59% 66,69% 71,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 633,96% 383,76% 453,21% 265,99% 321,42% 212,92% 414,29% 416,38% 166,71% 181,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...