Visa allt om EB Klämnav. AB
Visa allt om EB Klämnav. AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 915 1 860 1 860 1 860 2 031 2 028 2 024 1 824 1 745 1 655
Övrig omsättning - - - - 969 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 398 1 339 1 103 1 030 2 170 1 101 937 1 202 1 100 1 078
Resultat efter finansnetto 1 241 1 100 729 567 1 444 413 294 499 486 535
Årets resultat 1 145 213 0 2 0 1 176 266 351 384
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 200 12 712 12 759 13 364 14 032 15 355 15 982 13 740 11 710 11 594
Omsättningstillgångar 396 830 655 457 142 188 682 832 301 400
Tillgångar 13 596 13 542 13 414 13 821 14 174 15 543 16 664 14 572 12 011 11 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 772 2 627 2 200 2 200 2 198 2 198 2 198 2 142 1 976 1 625
Obeskattade reserver 80 80 207 207 212 224 358 297 170 174
Avsättningar (tkr) 182 121 0 0 0 77 79 86 88 90
Långfristiga skulder 8 540 9 674 9 848 10 252 10 875 11 399 12 525 8 903 9 119 9 243
Kortfristiga skulder 1 023 1 040 1 160 1 162 889 1 645 1 505 3 144 658 862
Skulder och eget kapital 13 596 13 542 13 414 13 821 14 174 15 543 16 664 14 572 12 011 11 995
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 100 0
Omsättning 1 915 1 860 1 860 1 860 3 000 2 028 2 024 1 824 1 745 1 655
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 781 1 728 1 750 1 698 2 868 1 806 1 590 1 714 1 617 1 564
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,96% 0,00% 0,00% -8,42% 0,15% 0,20% 10,96% 4,53% 5,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,29% 9,90% 8,23% 7,46% 15,32% 7,08% 5,62% 8,27% 9,17% 9,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 73,05% 72,04% 59,35% 55,43% 106,89% 54,29% 46,29% 66,06% 63,09% 65,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -32,74% -11,29% -27,15% -37,90% -36,78% -71,84% -40,66% -126,75% -20,46% -27,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,20% 19,86% 17,60% 17,02% 16,61% 15,20% 14,77% 16,17% 17,47% 14,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,71% 79,81% 56,47% 39,33% 15,97% 11,43% 45,32% 26,46% 45,74% 46,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...