Visa allt om Hovmaporten Aktiebolag
Visa allt om Hovmaporten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 964 22 489 27 326 20 329 30 702 29 185 22 211 26 823 24 603 24 942
Övrig omsättning 5 - 99 176 - 105 17 - 3 354
Rörelseresultat (EBIT) -833 1 215 1 067 -54 1 052 1 249 591 1 318 -78 1 028
Resultat efter finansnetto -496 1 552 1 357 190 1 122 1 647 1 349 1 211 -217 962
Årets resultat 479 1 381 1 157 563 731 1 217 1 507 1 017 535 933
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 777 6 049 6 355 6 667 6 962 7 686 6 997 7 093 7 114 8 130
Omsättningstillgångar 12 623 12 825 12 349 11 436 10 944 9 726 8 570 6 942 6 343 7 361
Tillgångar 18 400 18 874 18 704 18 103 17 905 17 412 15 567 14 035 13 457 15 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 611 7 632 6 750 6 093 6 030 5 799 5 381 3 874 2 857 3 323
Obeskattade reserver 1 323 1 730 1 822 1 817 2 228 2 016 1 868 2 306 2 551 3 544
Avsättningar (tkr) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Långfristiga skulder 5 436 5 813 5 686 6 477 6 411 5 650 2 043 2 145 2 247 2 375
Kortfristiga skulder 3 980 3 649 4 396 3 666 3 186 3 897 6 224 5 660 5 753 6 199
Skulder och eget kapital 18 400 18 874 18 704 18 103 17 905 17 412 15 567 14 035 13 457 15 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 351 5 533 5 812 4 893 5 160 4 850 5 565 6 415 5 042 5 092
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 108 2 096 2 120 1 740 1 816 1 699 2 003 1 875 1 995 1 896
Utdelning till aktieägare 500 500 500 500 500 500 800 0 0 1 000
Omsättning 19 969 22 489 27 425 20 505 30 702 29 290 22 228 26 823 24 606 25 296
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 16 17 17 18 18 18 17 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 331 1 406 1 607 1 196 1 706 1 621 1 234 1 578 1 538 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 482 471 394 394 367 425 433 446 445
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -592 1 447 1 306 181 1 312 1 513 851 1 574 211 1 227
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,23% -17,70% 34,42% -33,79% 5,20% 31,40% -17,19% 9,02% -1,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,41% 9,65% 9,07% 3,37% 8,66% 10,74% 10,08% 11,21% 0,74% 7,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,30% 8,10% 6,21% 3,00% 5,05% 6,41% 7,06% 5,87% 0,41% 4,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,97% 55,86% 45,29% 54,29% 52,20% 46,18% 41,35% 50,59% 47,49% 46,14%
Rörelsekapital/omsättning 43,29% 40,80% 29,10% 38,22% 25,27% 19,97% 10,56% 4,78% 2,40% 4,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,97% 47,59% 43,69% 41,05% 42,85% 41,84% 43,41% 39,43% 34,88% 37,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,59% 238,17% 182,17% 216,58% 238,45% 138,77% 65,30% 69,01% 57,93% 55,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...