Visa allt om Tommy Wigers AB
Visa allt om Tommy Wigers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 150 92 181 80 93 45 2 282 2 644 2 798 2 678
Övrig omsättning - 10 - - - 72 357 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 29 10 0 7 1 62 -28 65 70
Resultat efter finansnetto 49 29 11 2 9 2 60 -28 64 70
Årets resultat 37 22 9 2 7 1 49 -28 45 57
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 23 9 17 35
Omsättningstillgångar 282 215 223 199 195 199 487 404 635 679
Tillgångar 282 215 223 199 195 199 511 412 653 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 211 190 181 179 172 211 162 280 324
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 3 34 18 17 27 299 250 373 391
Skulder och eget kapital 282 215 223 199 195 199 511 412 653 714
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 90 55 26 5 630 521 506 610
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 50 28 - 0 0 0 323 456 430 313
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 5 3 27 8 0 17 422 105 450 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 89
Omsättning 150 102 181 80 93 117 2 639 2 644 2 798 2 678
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 150 92 91 80 47 23 571 661 700 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 57 31 61 63 22 15 356 365 348 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 49 29 10 0 7 1 68 -19 83 90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 63,04% -49,17% 126,25% -13,98% 106,67% -98,03% -13,69% -5,50% 4,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,38% 13,49% 4,93% 1,01% 4,62% 1,01% 11,94% -6,55% 9,95% 9,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,67% 31,52% 6,08% 2,50% 9,68% 4,44% 2,67% -1,02% 2,32% 2,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 82,61% 95,03% 100,00% 100,00% 73,33% 83,65% 84,98% 83,13% 87,08%
Rörelsekapital/omsättning 166,00% 230,43% 104,42% 226,25% 191,40% 382,22% 8,24% 5,82% 9,36% 10,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,30% 98,14% 85,20% 90,95% 91,79% 86,43% 41,29% 39,32% 42,88% 45,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 854,55% 7 166,67% 655,88% 1 105,56% 1 147,06% 737,04% 162,88% 147,60% 161,66% 164,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...