Visa allt om Agec Aktiebolag
Visa allt om Agec Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 225 1 387 844 1 683 383 411 777 462 568 166
Övrig omsättning - - - - - 34 - - 100 100
Rörelseresultat (EBIT) -108 250 44 295 4 -68 118 53 -5 -212
Resultat efter finansnetto -138 228 20 267 -21 -95 87 23 -28 -239
Årets resultat -138 181 20 267 -21 -95 87 23 -28 -209
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 4 6 10 3 5 7 0 0
Omsättningstillgångar 1 774 1 655 1 173 947 1 086 1 054 721 819 1 012 853
Tillgångar 1 774 1 658 1 178 953 1 096 1 057 725 826 1 012 853
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 572 392 372 105 100 195 108 86 113
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 547 428 432 365 656 630 372 500 686 516
Kortfristiga skulder 792 658 355 216 335 327 158 218 240 224
Skulder och eget kapital 1 774 1 658 1 178 953 1 096 1 057 725 826 1 012 853
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 65 75 54 0 40 40 10 53
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 110 100 - 29 0 0 0 4 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 31 20 27 17 0 13 14 3 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 225 1 387 844 1 683 383 445 777 462 668 266
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 225 1 387 844 1 683 383 411 777 462 568 166
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 177 192 120 182 97 26 81 111 50 103
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -105 252 46 299 8 -67 120 56 -5 -212
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,68% 64,34% -49,85% 339,43% -6,81% -47,10% 68,18% -18,66% 242,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,09% 15,26% 4,07% 31,06% 0,55% -6,43% 16,28% 6,90% -0,49% -24,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,82% 18,24% 5,69% 17,59% 1,57% -16,55% 15,19% 12,34% -0,88% -127,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,73% 56,16% 55,81% 53,95% 79,90% 36,01% 44,92% 71,00% 53,35% 64,46%
Rörelsekapital/omsättning 80,16% 71,88% 96,92% 43,43% 196,08% 176,89% 72,46% 130,09% 135,92% 378,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,46% 34,50% 33,28% 39,03% 9,58% 9,46% 26,90% 13,08% 8,50% 13,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,02% 75,84% 64,79% 26,85% 31,94% 119,57% 6,33% 4,59% 128,75% 9,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...