Visa allt om Aktiebolaget Restorama Holding
Visa allt om Aktiebolaget Restorama Holding

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 46 217 502 695 1 608 1 369 1 984 2 861 3 920 876
Övrig omsättning - - 31 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -295 -26 -37 -116 53 -17 -93 34 248 -214
Resultat efter finansnetto -293 -22 -27 -105 49 -9 -86 161 292 -125
Årets resultat -293 -22 -27 -105 49 -9 -86 119 278 -125
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 11 293 456 619 792 15 26
Omsättningstillgångar 442 817 1 079 1 150 1 153 988 1 091 1 120 2 086 1 592
Tillgångar 442 817 1 079 1 161 1 446 1 444 1 711 1 912 2 101 1 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 638 760 787 1 042 1 136 1 272 1 485 1 486 1 299
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 179 319 374 404 307 438 427 614 318
Skulder och eget kapital 442 817 1 079 1 161 1 446 1 444 1 711 1 912 2 101 1 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 113 216 340 295 1
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 26 78 0 0 0 1 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 9 41 55 95 141 107 41
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 150 143 127 127 120 0
Omsättning 46 217 533 695 1 608 1 369 1 984 2 861 3 920 876
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 695 1 608 1 369 1 984 1 431 1 960 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 45 121 172 316 245 210 202
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -295 -26 -37 -116 53 -17 -86 41 259 -199
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -78,80% -56,77% -27,77% -56,78% 17,46% -31,00% -30,65% -27,02% 347,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -66,29% -2,69% -2,41% -9,04% 3,80% -0,55% -5,03% 8,47% 13,90% -7,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -636,96% -10,14% -5,18% -15,11% 3,42% -0,58% -4,33% 5,66% 7,45% -14,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -478,26% 22,58% 24,10% 18,85% 29,79% 31,34% 26,11% 28,10% 25,82% 23,74%
Rörelsekapital/omsättning 530,43% 294,01% 151,39% 111,65% 46,58% 49,74% 32,91% 24,22% 37,55% 145,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,43% 78,09% 70,44% 67,79% 72,06% 78,67% 74,34% 77,67% 70,73% 80,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,23% 307,82% 242,95% 223,80% 188,61% 192,18% 161,87% 180,80% 278,01% 397,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...