Visa allt om Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg
Visa allt om Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 159 306 170 484 175 835 195 689 209 166 212 004 213 639 240 167 246 486 239 872
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 393 3 699 -1 760 -2 395 -5 713 2 135 -4 144 -1 042 2 712 10 207
Resultat efter finansnetto -3 739 7 326 2 934 3 533 -2 037 4 523 1 261 5 364 8 101 15 827
Årets resultat -2 463 5 125 1 779 1 960 -2 000 2 356 -32 2 913 5 204 11 456
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 314 96 501 97 741 97 682 89 611 74 237 75 669 76 158 83 864 80 075
Omsättningstillgångar 78 438 84 563 56 014 56 231 68 612 85 844 84 211 87 829 84 014 81 507
Tillgångar 175 752 181 065 153 755 153 913 158 223 160 082 159 880 163 987 167 878 161 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 097 102 585 99 891 98 293 96 465 98 590 96 646 97 275 93 968 92 591
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 458 504 500 398
Avsättningar (tkr) 8 776 9 316 2 696 2 743 3 224 3 814 4 272 5 322 6 765 7 974
Långfristiga skulder 0 758 802 893 4 648 3 622 4 508 4 482 5 426 4 579
Kortfristiga skulder 66 878 68 406 50 366 51 984 53 886 54 057 53 996 56 405 61 219 56 040
Skulder och eget kapital 175 752 181 065 153 755 153 913 158 223 160 082 159 880 163 987 167 878 161 582
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 907 1 146 1 232 1 145 1 233 1 482 2 107 3 168 2 553 1 467
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 163 28 024 28 310 33 954 34 457 35 171 33 380 39 297 38 962 33 979
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 301 13 050 12 258 15 069 15 020 15 357 14 316 11 964 11 788 15 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 306 170 484 175 835 195 689 209 166 212 004 213 639 240 167 246 486 239 872
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 77 89 87 113 116 121 129 127 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 153 2 214 1 976 2 249 1 851 1 828 1 766 1 862 1 941 2 086
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 548 470 577 449 448 412 422 420 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 357 4 842 201 509 -1 847 4 163 -1 158 5 403 7 133 15 029
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,56% -3,04% -10,15% -6,44% -1,34% -0,77% -11,05% -2,56% 2,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,99% 4,14% 2,09% 2,45% -0,91% 3,02% 0,95% 3,48% 4,96% 9,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,20% 4,40% 1,83% 1,92% -0,69% 2,28% 0,71% 2,38% 3,38% 6,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,10% 28,89% 27,84% 28,83% 27,39% 28,30% 26,37% 26,74% 27,63% 28,10%
Rörelsekapital/omsättning 7,26% 9,48% 3,21% 2,17% 7,04% 14,99% 14,14% 13,08% 9,25% 10,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,95% 56,66% 64,97% 63,86% 60,97% 61,59% 60,45% 59,32% 55,97% 57,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,72% 118,82% 102,58% 91,99% 102,56% 132,76% 130,00% 124,85% 112,75% 123,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 158 096 168 314 172 365 185 000 192 756 194 257 192 086 215 263 212 344 218 503
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 836 4 812 3 562 136 -2 154 5 899 2 738 5 660 4 074 10 701
Resultat efter finansnetto -3 066 8 429 5 958 4 248 -14 815 8 291 8 518 6 585 12 306 16 466
Årets resultat 2 193 6 961 3 500 1 341 -13 643 7 089 9 131 6 331 12 691 12 180
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 385 96 544 100 222 101 472 91 228 89 386 89 406 89 075 95 778 89 692
Omsättningstillgångar 77 445 83 385 52 842 48 876 56 488 72 632 67 083 66 953 62 246 62 923
Tillgångar 174 830 179 929 153 065 150 348 147 716 162 018 156 488 156 027 158 024 152 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 474 93 281 90 035 86 535 85 195 98 777 91 742 84 251 79 359 71 893
Obeskattade reserver 5 314 11 114 12 254 12 468 12 259 14 500 15 993 19 606 23 475 27 704
Avsättningar (tkr) 7 607 6 871 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 019 0 0 0 0 1 348
Kortfristiga skulder 66 434 68 664 50 775 51 345 49 243 48 740 48 754 52 171 55 189 51 670
Skulder och eget kapital 174 830 179 929 153 065 150 348 147 716 162 018 156 488 156 027 158 024 152 615
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 907 923 754 515 634 667 668 663 807 878
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 585 27 596 27 767 31 934 31 716 31 491 29 050 31 894 27 709 26 805
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 859 12 838 11 932 14 391 14 165 14 343 12 873 13 920 9 999 12 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000
Omsättning 158 096 168 314 172 365 185 000 192 756 194 257 192 086 215 263 212 344 218 503
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 72 72 77 86 91 91 89 95 84 76
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 196 2 338 2 239 2 151 2 118 2 135 2 158 2 266 2 528 2 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 574 525 545 511 511 479 489 459 529
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 800 5 886 4 966 1 815 -400 6 837 4 403 7 565 6 668 12 904
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,07% -2,35% -6,83% -4,02% -0,77% 1,13% -10,77% 1,37% -2,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,63% 4,70% 3,90% 2,91% -6,24% 5,12% 5,44% 4,22% 7,80% 10,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,81% 5,02% 3,46% 2,37% -4,78% 4,27% 4,43% 3,06% 5,80% 7,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,59% 29,56% 30,39% 29,31% 28,30% 28,42% 27,12% 27,66% 27,13% 27,86%
Rörelsekapital/omsättning 6,96% 8,75% 1,20% -1,33% 3,76% 12,30% 9,54% 6,87% 3,32% 5,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,98% 56,66% 65,07% 63,67% 63,79% 67,56% 66,16% 63,05% 60,92% 60,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,65% 117,61% 98,26% 89,24% 108,37% 142,32% 132,82% 123,71% 109,05% 118,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...