Visa allt om Ljungberg Fastigheter i Ljungby AB
Visa allt om Ljungberg Fastigheter i Ljungby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 173 3 904 11 203 11 469 13 878 13 343 9 523 6 623 4 343 5 277
Övrig omsättning 74 - 96 - 185 85 - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 38 -147 318 130 1 258 860 577 129 4 730
Resultat efter finansnetto 1 -199 276 102 1 198 859 572 125 4 730
Årets resultat 0 -15 41 134 666 480 329 86 8 392
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 0 172 238 227 198 251 221 134 144
Omsättningstillgångar 3 630 3 840 6 227 5 240 5 781 4 075 3 016 1 837 1 496 1 768
Tillgångar 3 660 3 840 6 399 5 478 6 008 4 272 3 268 2 058 1 630 1 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 479 2 478 2 494 2 453 2 318 1 653 1 173 861 775 767
Obeskattade reserver 605 605 789 789 888 616 414 291 291 304
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 487 487 1 415 388 320 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 89 269 1 702 1 848 2 480 2 004 1 681 905 564 842
Skulder och eget kapital 3 660 3 840 6 399 5 478 6 008 4 272 3 268 2 058 1 630 1 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 277 267 255 244 256 231 271
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 868 5 245 4 625 5 319 5 197 3 152 1 812 1 128 1 265
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 340 1 768 1 874 1 765 1 584 1 035 731 525 540
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Omsättning 247 3 904 11 299 11 469 14 063 13 428 9 523 6 639 4 343 5 277
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 4 19 20 23 23 13 8 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 976 590 573 603 580 733 828 724 880
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 304 371 340 322 307 344 345 311 346
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 -147 409 238 1 349 949 659 203 66 786
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -95,57% -65,15% -2,32% -17,36% 4,01% 40,11% 43,79% 52,50% -17,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,04% -3,83% 4,97% 2,37% 20,42% 20,13% 17,66% 6,27% 0,25% 38,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,97% -3,77% 2,84% 1,13% 8,84% 6,45% 6,06% 1,95% 0,09% 13,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,49% 44,06% 80,75% 78,25% 75,31% 69,20% 60,75% 51,85% 72,12% 77,15%
Rörelsekapital/omsättning 2 046,82% 91,47% 40,39% 29,58% 23,79% 15,52% 14,02% 14,07% 21,46% 17,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,63% 76,82% 48,59% 55,39% 49,47% 49,32% 45,23% 52,02% 60,40% 51,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 078,65% 1 427,51% 363,69% 281,17% 230,36% 201,05% 176,44% 192,27% 247,34% 206,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...