Visa allt om J.G.J. Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om J.G.J. Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 6 12 19 70 218 442 1 425 1 651 1 819
Övrig omsättning 32 30 275 62 20 - 750 - - 262
Rörelseresultat (EBIT) -143 -49 33 -115 -136 -145 217 -319 -88 651
Resultat efter finansnetto -86 230 37 -102 -138 -118 216 -2 114 -75 1 062
Årets resultat -86 230 37 -102 -138 -118 215 -2 060 96 550
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 099 1 788 2 143 2 253 2 168 3 213 3 554 3 304 5 026 5 060
Omsättningstillgångar 440 987 658 524 1 319 436 518 853 1 412 1 748
Tillgångar 2 539 2 775 2 800 2 777 3 487 3 649 4 072 4 157 6 438 6 808
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 503 2 754 2 624 2 707 3 389 3 527 3 645 3 550 5 699 5 692
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 53 269
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 35 13 3 2 145 128 130 89
Kortfristiga skulder 36 21 141 57 95 121 281 479 555 757
Skulder och eget kapital 2 539 2 775 2 800 2 777 3 487 3 649 4 072 4 157 6 438 6 808
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 50 0 0 0 210 300 320 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 137 344 367 379
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 6 0 0 0 92 282 293 287
Utdelning till aktieägare 160 165 100 120 580 0 0 120 89 89
Omsättning 35 36 287 81 90 218 1 192 1 425 1 651 2 081
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 6 12 19 70 218 221 713 826 910
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 65 10 3 9 219 484 548 472
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -127 -42 43 -58 -115 -105 274 -240 -54 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -50,00% -50,00% -36,84% -72,86% -67,89% -50,68% -68,98% -13,69% -9,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,39% 9,59% 1,39% -3,60% -3,87% -3,18% 5,43% -6,74% -1,09% 15,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 866,67% 4 433,33% 325,00% -526,32% -192,86% -53,21% 50,00% -19,65% -4,24% 58,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13 466,67% 16 100,00% 4 308,33% 2 457,89% 1 748,57% 144,50% 53,62% 26,25% 51,91% 54,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,58% 99,24% 93,71% 97,48% 97,19% 96,66% 89,51% 85,40% 89,11% 86,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 222,22% 4 700,00% 466,67% 919,30% 1 388,42% 360,33% 184,34% 166,60% 246,31% 222,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...