Visa allt om Stjärnurmakarna Aktiebolag
Visa allt om Stjärnurmakarna Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 * 2005-12 * 2001-12
Nettoomsättning 38 149 37 814 45 844 55 694 52 076 43 493 46 181 - - 59 560
Övrig omsättning 617 235 520 537 624 1 052 522 - - 3 064
Rörelseresultat (EBIT) 876 1 796 -7 868 1 107 677 501 2 170 - - 3 529
Resultat efter finansnetto 639 1 204 -8 070 707 666 911 1 826 - - 3 409
Årets resultat 488 546 -6 124 334 544 767 1 224 - - 2 676
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2006-12 * 2005-12 * 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Anläggningstillgångar 6 340 7 822 4 900 3 900 4 802 5 358 5 880 - - 4 209
Omsättningstillgångar 23 489 22 989 27 707 33 255 33 948 32 742 31 487 - - 37 104
Tillgångar 29 829 30 811 32 607 37 155 38 750 38 100 37 367 - - 41 313
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 321 11 832 11 642 17 766 17 432 16 888 16 442 - - 7 251
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 565 564 766 868 - - 1 325
Långfristiga skulder 4 887 6 344 3 000 3 000 3 000 3 000 3 500 - - 7 259
Kortfristiga skulder 12 621 12 635 17 966 15 824 17 754 17 446 16 557 - - 25 478
Skulder och eget kapital 29 829 30 811 32 607 37 155 38 750 38 100 37 367 - - 41 313
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2006-12 2005-12
2001-12
Löner till styrelse & VD 2 952 2 712 4 003 3 213 2 040 1 713 1 522 - - 2 270
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 180 118 - - - 0
Löner till övriga anställda 5 252 4 763 8 574 8 092 6 304 7 978 7 918 - - 6 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 727 2 606 6 136 5 151 4 944 4 674 4 421 - - 4 429
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Omsättning 38 766 38 049 46 364 56 231 52 700 44 545 46 703 - - 62 624
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 20 19 21 20 21 - - 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 468 3 438 2 292 2 931 2 480 2 175 2 199 - - 2 482
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 739 736 914 792 705 696 655 - - 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 390 3 398 -7 228 2 093 2 009 1 783 3 607 - - 5 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,89% - -17,69% 6,95% 19,73% -5,82% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,87% 5,36% -24,18% 2,47% 2,72% 2,64% 6,34% - - 9,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,24% 4,36% -17,20% 1,65% 2,03% 2,31% 5,13% - - 6,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,18% 92,35% 88,10% 83,29% 81,41% 82,25% 82,66% - - 82,95%
Rörelsekapital/omsättning 28,49% 27,38% 21,25% 31,30% 31,10% 35,17% 32,33% - - 19,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,31% 38,40% 35,70% 47,82% 44,99% 44,33% 44,00% - - 17,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,53% 169,92% 130,79% 170,74% 155,54% 154,73% 151,68% - - 126,78%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Koncernredovisning ej upprättad
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2005-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 597 11 809 12 576 18 629 25 125 38 667 32 062 34 154 36 876 38 340
Övrig omsättning 2 033 1 652 2 068 1 733 1 646 1 640 1 658 1 414 1 539 1 699
Rörelseresultat (EBIT) -10 321 -9 032 -13 923 -18 706 -13 579 1 350 180 1 488 2 910 2 317
Resultat efter finansnetto -10 387 -9 140 -14 035 -18 760 -13 570 1 061 190 1 368 2 455 2 263
Årets resultat 495 702 -644 -6 139 15 1 448 288 947 1 983 1 650
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 248 3 202 5 126 4 734 3 149 3 224 3 958 4 800 4 216 5 896
Omsättningstillgångar 10 318 8 763 9 826 10 482 18 126 16 948 16 366 17 166 18 210 15 293
Tillgångar 13 566 11 965 14 952 15 216 21 275 20 172 20 324 21 966 22 426 21 189
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 244 8 749 8 048 8 692 14 831 14 816 13 930 13 964 13 017 9 738
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 936 1 180 1 180 1 761
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 565 564 500 500 519 490
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 500 1 000 3 300
Kortfristiga skulder 4 322 3 216 6 905 6 524 5 879 4 792 4 957 5 822 6 710 5 900
Skulder och eget kapital 13 566 11 965 14 952 15 216 21 275 20 172 20 324 21 966 22 426 21 189
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 082 1 762 1 883 4 003 3 048 1 936 1 602 1 383 1 550 1 513
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 180 118 - 148 193
Löner till övriga anställda 4 170 4 167 3 045 8 574 4 638 4 523 4 537 4 710 4 719 4 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 096 2 013 3 381 6 136 3 372 3 119 3 035 2 997 3 117 3 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 343 0 0
Omsättning 16 630 13 461 14 644 20 362 26 771 40 307 33 720 35 568 38 415 40 039
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 20 12 12 12 13 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 825 1 476 1 397 931 2 094 3 222 2 672 2 627 2 634 2 739
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 782 766 711 536 811 767 734 679 649 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 082 -8 850 -13 744 -18 300 -13 108 1 979 788 2 104 3 273 2 712
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,61% -6,10% -32,49% -25,85% -35,02% 20,60% -6,13% -7,38% -3,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -76,26% -75,50% -93,02% -122,80% -63,54% 6,86% 1,19% 7,66% 11,78% 11,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -70,87% -76,50% -110,59% -100,31% -53,81% 3,58% 0,75% 4,93% 7,16% 6,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,73% 75,50% 65,78% 70,96% 64,86% 75,48% 75,92% 76,55% 76,38% 82,54%
Rörelsekapital/omsättning 41,08% 46,97% 23,23% 21,25% 48,74% 31,44% 35,58% 33,21% 31,19% 24,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,14% 73,12% 53,83% 57,12% 69,71% 73,45% 71,93% 67,44% 61,83% 51,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,96% 225,25% 128,21% 96,14% 203,04% 231,74% 214,22% 185,38% 183,34% 176,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...