Visa allt om Krokoms Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Krokoms Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 101 3 175 2 922 2 242 2 538 3 078 3 254 3 086 2 874 2 535
Övrig omsättning 4 - - - 5 - 10 - 16 69
Rörelseresultat (EBIT) 399 157 19 -316 41 38 346 117 -81 93
Resultat efter finansnetto 360 123 -20 -357 4 10 332 108 -84 87
Årets resultat 104 283 -20 -357 3 7 245 147 0 42
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 12 18 13 17 22 0 1 2 4
Omsättningstillgångar 1 765 1 415 1 275 1 108 1 441 1 550 1 444 1 214 1 078 1 059
Tillgångar 1 771 1 427 1 293 1 121 1 458 1 572 1 444 1 215 1 080 1 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 234 131 -152 -132 225 622 615 613 613 614
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 39 125
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 319 227 317 408 392 392 167 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 217 1 069 1 129 845 841 557 662 601 427 324
Skulder och eget kapital 1 771 1 427 1 293 1 121 1 458 1 572 1 444 1 215 1 080 1 063
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 228 190 240 364 321 419 320 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 012 1 035 828 807 784 819 1 027 810 851 806
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 255 251 311 280 313 377 394 382 279
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0
Omsättning 3 105 3 175 2 922 2 242 2 543 3 078 3 264 3 086 2 890 2 604
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 775 794 731 561 635 770 814 772 719 845
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 339 326 333 327 328 377 432 407 390 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 405 164 24 -311 46 39 347 118 -80 95
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,33% 8,66% 30,33% -11,66% -17,54% -5,41% 5,44% 7,38% 13,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,53% 11,07% 1,47% -28,10% 2,81% 2,42% 23,96% 9,71% -7,31% 8,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,87% 4,98% 0,65% -14,05% 1,62% 1,23% 10,63% 3,82% -2,75% 3,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,69% 56,66% 59,17% 51,12% 63,79% 57,08% 68,90% 67,53% 65,00% 63,83%
Rörelsekapital/omsättning 17,67% 10,90% 5,00% 11,73% 23,64% 32,26% 24,03% 19,86% 22,65% 28,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,21% 9,18% -11,76% -11,78% 15,43% 39,57% 42,59% 50,45% 59,36% 66,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,41% 92,24% 65,19% 64,97% 113,79% 187,43% 148,49% 147,59% 192,51% 240,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...