Visa allt om B L F Bildhantering Aktiebolag
Visa allt om B L F Bildhantering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 724 965 839 2 265 2 282 2 235 2 272 2 233 2 073 1 913
Övrig omsättning 1 961 919 1 391 - - 12 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -362 125 382 559 50 326 409 -139 -170
Resultat efter finansnetto 3 -362 133 382 551 41 327 413 -142 -173
Årets resultat 3 -4 72 192 303 30 177 374 -142 -137
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 519 519 0 0 0 0 0 3 12 21
Omsättningstillgångar 1 950 1 255 2 524 2 454 2 099 1 687 1 956 1 304 1 275 1 317
Tillgångar 2 468 1 774 2 524 2 454 2 099 1 687 1 956 1 307 1 286 1 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 406 1 404 1 408 1 336 1 144 842 812 635 261 403
Obeskattade reserver 0 0 358 324 219 81 81 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 77 88 100 109 132 391 460
Kortfristiga skulder 1 062 370 758 717 647 664 954 540 635 474
Skulder och eget kapital 2 468 1 774 2 524 2 454 2 099 1 687 1 956 1 307 1 286 1 337
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 251 171 202 182 173 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 105 317 301 293 253 307 286 295 292 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 104 185 171 164 182 203 213 194 178 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 685 1 884 2 230 2 265 2 282 2 247 2 272 2 233 2 073 1 913
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 965 839 - 2 282 2 235 2 272 2 233 2 073 1 913
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 507 477 - 687 743 784 716 684 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 -362 125 382 559 50 329 418 -130 -155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,97% 15,02% -62,96% -0,74% 2,10% -1,63% 1,75% 7,72% 8,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,12% -20,12% 5,47% 15,81% 26,63% 2,96% 17,02% 32,06% -10,58% -12,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,41% -36,99% 16,45% 17,13% 24,50% 2,24% 14,66% 18,76% -6,56% -8,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,06% 96,79% 78,19% 96,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 122,65% 91,71% 210,49% 76,69% 63,63% 45,77% 44,10% 34,21% 30,87% 44,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,97% 79,14% 66,24% 64,17% 62,19% 53,45% 44,49% 48,58% 20,30% 30,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,33% 338,38% 332,59% 341,84% 323,96% 253,61% 204,72% 240,93% 200,31% 277,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...